ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
อุดม จำรัสพันธุ์
พิชญ์ ฉายายนต์
ชาตรี นาคะกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นำ เพื่อจัดองค์ประกอบของภาวะผู้นำ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้อำนวยการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ 


ระยะที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ และค่าฐานนิยม ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวน 55 ตัวชี้วัด 7 องค์ประกอบ


ระยะที่ 2 การจัดองค์ประกอบและการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 550 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 7 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มี 22 ตัวชี้วัด ด้านความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง มี 6 ตัวชี้วัด ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม มี 5 ตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มี 5 ตัวชี้วัด ด้านประสบการณ์การเรียนรู้จากงาน มี 5 ตัวชี้วัด ด้านความสามารถการบริหารจัดการ มี 5 ตัวชี้วัด และด้านการจัดการเครือข่ายการทำงาน มี 6 ตัวชี้วัด และ 


ภาวะผู้นำดังกล่าวมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านประสบการณ์การเรียนรู้จากงาน (X5) ด้านความสามารถการบริหารจัดการ (X6) ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม (X3) ด้านความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (X2) และด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (X1) ตามลำดับ โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 60.00 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้


 


สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Y)


Ŷ = 1.908 + 0.307(X5) + 0.560(X6) + 0.181(X3) + 0.031(X2) + 0.039(X1)


 


สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Z) 


Ẑ = 0.440(Z5) + 0.219(Z6) + 0.305(Z3) + 0.105(Z2) + 0.104(Z1)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bagwell, K. (2002). Informational aspects of foreign direct investment and the multinational firm. Japan and the World Economy, 15(1), 1-20.

Bass, B. M. (1981). Stodgill’s handbook of leadership: A survey of theory and Research. New York: Free Press.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. 2nd ed. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc/Psychology Press.

Board of education management system reform. (1999). Education management system reform in the Ministry of education. Bangkok: Teacher's council publishing. (in Thai).

คณะกรรมการปฎิรูประบบบริหารการศึกษา. (2542). การปฎิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

Chareanwongsuk, K. (2013). Civilized unity: The power of unity on a base of good beauty the truth. Journal of Prajadhipok’s Institute, 11(3), 5-18. (in Thai).

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. (2556). อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงามความจริง. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 11(3), 5-18.

Chirichello, M. (2003). Reinventing the principalship: from centrist to collective leadership. In Lunenburg, F. C. & Carr, C. S. (Eds.), Shaping the future: Policy, partnerships, and emerging perspectives, pp. 92. Landham, Moldova: Scarecrow Education.

Dessler, G. (1998). Management. New Jersey: Prentice-Hall.

Fiedler, F. E. (1967). A Theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill.

________. (1976). Improving leadership effectiveness: The leader Match concept. New York: Wiley.

Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. London: Cassell.

________. (2006). Turnaround leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Gardner, J. W. (1990). On Leadership. New York: Macmillan Publishing.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). Educational administration: Theory, research, and practice. 6th ed. New York: McGraw-Hill.

________. (2008). Educational administration: Theory, research, and Practice. 8th ed. New York: McGraw-Hill.

Jongsatityu, J. (2002). Educational area: expectation the event included the writings of Thailand OER. and picks on education reform 2543-2545 volume 1. In News and perspective OER. p. 302. Bangkok: Office for Educational Reform. (in Thai).

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่. (2545). เขตพื้นที่การศึกษา: สิ่งที่สังคมคาดหวัง หมายเหตุการณ์ศึกษาไทยรวมข้อเขียน สปศ.และบทความคัดสรรว่าด้วย การปฎิรูปการศึกษา 2543-2545 เล่ม 1. ใน ข่าวสารและทัศนะของ สปศ., หน้า 302. กรุงเทพฯ: สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

Karsten, M. F. (2006). Management, gender and race in the 21st century. New York: University Press of America.

Leithwood, K. (2003). Teacher leadership: Its nature, development and Impact on school and students. In M. Brundrett, N. Burton, & R. Smith (eds), Leadership in education, London: Sage. pp.103-117.

Lakomski, G., (2000). Doing educational administration: A theory of administrative practice. Amstredam: Pergamon.

Lucas, N. J. (2000). Lives of integrity: Factors that influence moral transforming leaders. Ph.D. Thesis, The University of Maryland, College Park.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2004). Educational administration concepts and practices. New York: Thomson Learning, Inc.

Lussier, R., & Achua, C. (2007). Effective leadership. 3rd ed. Mason, State of Ohio: Thomson Higher Education.

Ministry of Education. (2003). Act Ministry of Education 2546. Bangkok: Bangkok Ministry of Education. (in Thai).

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

Office for educational reform. (2002). The development of indicators for the evaluation of quality management education area. Bangkok: Tarnahcson. (in Thai).

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.

Office of the education council. (2007). The impact of globalization on education Thailand in the next 5 years. Bangkok: A comparative study of the center Research and Education Development Office. (in Thai).

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า. กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษาเปรียบเทียบ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

Office of the education council. (2010). Decentralization of education to educational service area and schools. Bangkok: Office of the education council. (in Thai).

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Office of the National Economics and Social Development Board. (2011). Strategic development of the competitiveness of the country Thailand in long term. Bangkok: Office of the National Economics and Social Development Board. (in Thai).

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Phanit, W. (2014). Creating learning to Century 21. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai).

วิจารณ์ พานิช. (2557). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Raelin, J. A. (2004). Don’t bother putting leadership into people. Academy of Management Executive, 18(3), 7.

Samkoset, W. (2017). Global Change 3. Bangkok: Openworlds publishing. (in Thai).

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2560). Global Change 3. กรุงเทพฯ: โอเพ่น เวิลด์ส พับลิชชิ่ง.

Schrader, S. (1995). Gaining advantage by leaking information: Informal Information trading. European Management Journal, 13(2), 156-163.

Schrader, S. M. (1995). Discourage opportunistic behavior in collaborative R&D: A new role for government. Research Policy, 24, 367-389.

Speanchai, P. (2003). School administrators with research to create a learning organization. Bangkok: Prikwarn. (in Thai).

พจน์ สะเพียรชัย. (2546). ผู้บริหารสถานศึกษากับการวิจัยเพื่อสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: พริกหวาน.

Wasee, P. (2005). Knowledge management: The process of liberating human potential milions Freedom and happiness. Bangkok: Institute for Social Knowledge Management. (in Thai).

ประเวศ วะสี. (2548). การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม.

Yukl, G. A. (1989). leadership in organizations. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall.