การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนิสิตไทย

Main Article Content

ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล

Abstract

            งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดและสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ จำนวน 116 ชิ้น ของนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษาพบข้อผิดพลาดในงานเขียนจำนวน 664 ข้อ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยความผิดรูปแบบเป็นข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อผิดพลาดอื่น การคัดคำออก การเสริมคำ การแทนที่คำ และการผิดลำดับ ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานเขียนส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยหรือไม่ใส่ใจในกฎเกณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือการใช้กฎเกณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความเข้าใจผิดในกฎเกณฑ์ การสร้างหลักเกณฑ์เกิน และการแทรกแซงทางภาษา ตามลำดับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
Section
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bartram, M. & Walton, R. (2001). Correction: Mistake Management: A Positive Approach to Language Mistakes. England: Language Teaching Publications.

Bennui, P. (2008). A study of L1 interference in the writing of Thai EFL students. Malaysian Journal of ELT Research, 4, 72-102.

Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. NY: Pearson Education.

Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 2nd ed. NY: Pearson Education.

Corder, S. P. (1974). The Significance of Learners’ Errors. In J. C. Richards (Ed.), Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition (pp. 19-27). London: Longman.

Corder, S. P. (1981). Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press.

Davies, A. & Widdowson, H.G. (1974). Reading and Writing. In J. P. B. Allen and S. PIT Corder (Ed.), Techniques in Applied Linguistics (pp. 155-201). England: Oxford University Press.

Lado, R. (1988). Teaching English across Cultures. Singapore: McGraw-Hill.

Mahamongkol, N. (2007). Error analysis of the writing of first year students taking course 0115102 English II, academic year 2005, Thaksin University. Parichart Journal, 20(1), 5-11.

Promsupa, P., Varasarin, P., & Brudhiprabha, P. (2017). An analysis of grammatical errors in English writing of Thai university students. HRD Journal, 8(1), 93-104.

Richards, J. C. (1974). A Non-Contrastive Approach to Error Analysis. In J. C. Richards (Ed.), Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition (pp. 172-188). London: Longman.

Sermsook, K., Liamnimitr, J., & Pochakorn, R. (2017). An analysis of errors in written English sentences: A case study of Thai EFL students. English Language Teaching, 10(3), 101-110.

Sobahle, P. (1986). Error analysis and its significance for second language teaching and learning. Per Linguam, 2(2), 25-30.

Sun, J. & Shang, L. (2010). A Corpus-based study of errors in Chinese English majors' English Writing. Asian Social Science, 6(1), 86-94.

Watcharapunyawong, S. & Usaha, S. (2013). Thai EFL students’ writing errors in different text types: The interference of the first language. English Language Teaching, 6(1), 67-78.

Wu, H. & Garza, E. V. (2014). Types and attributes of English writing errors in the EFL context---A study of error analysis. Journal of Language Teaching and Research, 5(6), 1256-1262.

Zheng, C. & Park, T. (2013). An analysis of errors in English writing made by Chinese and Korean university students. Theory and Practice in Language Studies, 3(8), 1342-1351.