จากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงสู่การเมืองที่รองรับความหลากหลาย

Main Article Content

กาญจนา สิริสิทธิมหาชน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบความคิดทางปรัชญาในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงกับการเมืองที่รองรับความหลากหลาย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากคำภีร์เต้าเต๋อจิงกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าระบบความคิดทางปรัชญาในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงสู่การเมือง
ที่รองรับความหลากหลาย แบ่งได้เป็น 3 ประการ 1. ความว่างเปล่า 2. การเปรียบเทียบ 
3. การปกครองและปราชญ์ หลักปรัชญาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เมื่อมองจากมุมมองทางการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันแล้ว หลักปรัชญาในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอยู่ไม่น้อย จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาทางการเมืองการปกครองในคัมภีร์สามารถถ่ายทอดออกมาถึงสภาพการเมืองที่รองรับความหลากหลายและสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีปัญหาในยุคปัจจุบันได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (ม.ป.ป.). การให้การศึกษาทางการเมือง สร้างผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีคุณภาพ (2). สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2564, จากhttp://www.fpps. or.th/news.php?detail=n1542597254.news

ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2564, จาก https://dictionary.orst.go.th

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย. (ม.ป.ป.). หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย.สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2564, จาก https://www.ect.go.th/dec/ewt_news. php?nid=71&filename=index

Dishan, X. (1999). Dao jiao shi. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe. (in Chinese)

Hansi, G. M. (2010). Daodejing de Zhexue: Yi ge Deguoren Yanzhong de Laozi. Beijing: Renmin Chubanshe. (in Chinese)

Liddell, H. G., & Scott, R. (1977). A Greek-English Lexicon. 9th ed. Oxford: Oxford University Press.

Rao, Sh. (2007). Lao zi. Beijing: Zhonghua Shuju. (in Chinese)

Teaching and Research Office of Chinese Philosophy, Department of Philosophy, Peking University. (2003). zhongguo zhexue shi (di2ban). Beijing: Beijing Daxue Chubanshe. (in Chinese)

Wa, G. translated by Yang, L. (2009). Wangbi Laozi Zhu Yanjiu. Nanjing: Jiangsu Remin Chubanshe. (in Chinese)

Wikipedia. (2021). Laozi. Retrieved December 17, 2021, from https://zh.wikipedia. org/wiki/老子 (in Chinese)