วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมิน คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

การปรับวงดนตรีไทย กรณีศึกษา ครูไชยยะ ทางมีศรี

เบญจา กำจาย, เจตวรา ลอยลม, เมืองมนต์ เขียวสีทอง, สราวุฒิ พึ่งอินทร์, อนุสรณ์ คดีเวียง, ภัทระ กิ้มเฉี้ยง

19-35

สถานะของ “วิชาชีพครู” ในปัจจุบัน

ปุณรัตน์ พิพิธกุล, นันทภูมิ เกษลา, ลินดา จันทะชิด, วันวิสา ป้อมประสิทธิ์, อรอุมา เชษฐา, พงศธร สุกิจญาณ

209-219

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของคนวัยเยาว์ในยุคดิจิตอล

วิทยา ยางกลาง, ยุทธนา ไชยจูกุล, ปิยดา สมบัติวัฒนา

221-235

นโยบายสาธารณะกับการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไทย

วิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, วรเดช จันทรศร, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

237-257