วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่แสดงทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา

ISSN: XXXX-XXXX (Online)

ประกาศ

2023-02-24

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอยุติการเผยแพร่บทความในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ISSN: 2730-2679) และจะดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (E-ISSN: 2730-2016) เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป บนเว็บไซต์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal

ประกาศวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2021-09-14

เพื่อตอบรับกับประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวารสารอย่างมีคุณภาพ มีการตีพิมพ์วารสารทั้งรูปเล่มสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องศาสตร์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน

 

Vol. 31 No. 3 (2023): September - December 2023

Published: 2023-12-25

View All Issues

Indexed in tci