ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์”
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-696-6267
jaruneejc@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

jarunee sooksom
เบอร์โทรศัพท์ 026966267