กองบรรณาธิการ

วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และสาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือน มกราคม–เมษายน, ฉบับเดือน พฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือน กันยายน–ธันวาคม

กองบรรณาธิการ  ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา                            
รศ.อรทัย ศรีสันติสุข                 
อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

รศ.กิติมา สุรสนธิ                       
อดีตอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

บรรณาธิการบริหาร         
รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

บรรณาธิการเล่ม               
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน             
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ           
ผศ.วารี ฉัตรอุดมผล                   
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

กองบรรณาธิการบริหาร   
รศ.ดร.พีระ จิระโสภณ               
อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช           
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ         
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์           
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ     
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ม.มหิดล

รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล            
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้              
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ม.นเรศวร

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต               
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม          
คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์     
คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

              มีหน้าที่ กำหนดรูปแบบวารสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อำนวยการให้การจัดทำวารสารดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลกิจกรรม การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

กองบรรณาธิการจัดการ 
รศ.รุจน์ โกมลบุตร                   
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว          
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

ผศ.ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา           
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

อาจารย์พรรณวดี ประยงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ 
น.ส.สุมล สร้อยสุมาลี         
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

น.ส.จารุณี สุขสม                 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

              มีหน้าที่ ประสานงานสถาบันและหน่วยงานภายนอกในการส่งบทความ กำหนดรูปแบบการจัดทำบทความ ติตดามการจัดส่งบทความ ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพิจารณาคัดกรองบทความในเบื้องต้น