กองบรรณาธิการ

วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และสาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือน มกราคม–เมษายน, ฉบับเดือน พฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือน กันยายน–ธันวาคม

กองบรรณาธิการ  ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา                            
รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข                 
อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ                       
อดีตอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

บรรณาธิการบริหาร         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

บรรณาธิการเล่ม               
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน             
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ประยงค์                  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

กองบรรณาธิการบริหาร   
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิระโสภณ               
อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช           
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ         
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์           
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ     
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ม.มหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล            
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้              
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ม.นเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต               
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม          
คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์     
คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

              กองบรรณาธิการบริหาร มีหน้าที่กำหนดรูปแบบวารสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อำนวยการให้การจัดทำวารสารดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลกิจกรรม การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

กองบรรณาธิการจัดการ 
รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร                   
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว          
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา           
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

              กองบรรณาธิการจัดการ มีหน้าที่ประสานงานสถาบันและหน่วยงานภายนอกในการส่งบทความ กำหนดรูปแบบการจัดทำบทความ ติดตามการจัดส่งบทความ ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพิจารณาคัดกรองบทความในเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ 
นางสาวสุมล สร้อยสุมาลี         
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

นางสาวจารุณี สุขสม                 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.