ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับ : "ฮาวทูรื้อ...รื้ออย่างไรไม่ให้เหลือเธอ"
					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับ : "ฮาวทูรื้อ...รื้ออย่างไรไม่ให้เหลือเธอ"
เผยแพร่แล้ว: 19-04-2022

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

ดูทุกฉบับ

วารสารศาสตร์ ฉบับ “ฮาวทูรื้อ...รื้ออย่างไรไม่ให้เหลือเธอ”
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และสาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน–ธันวาคม