ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม ฉบับ : "เอ อี ไอ โอ ยู หยุด!!!"
					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม ฉบับ : "เอ อี ไอ โอ ยู หยุด!!!"
เผยแพร่แล้ว: 30-08-2022

บทบรรณาธิการ

ดูทุกฉบับ

วารสารศาสตร์ ฉบับ “เอ อี ไอ โอ ยู หยุด!!!”
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2565
วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และสาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน–ธันวาคม