ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม ฉบับ: “รักก็คือรัก หลงก็คือหลง ถ้าถามประชาสังคม...ก็คงไม่เข้าใจ”
เผยแพร่แล้ว: 2020-09-17

ฉบับเต็ม

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารศาสตร์ ฉบับ “รักก็คือรัก หลงก็คือหลง ถ้าถามประชาสังคม...ก็คงไม่เข้าใจ”
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน 2563
วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และ
สาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน
ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม