การมีส่วนร่วมของผู้รับสารในสื่อเพื่อการเรียนรู้ จากงานวิจัย

ผู้แต่ง

  • รัตนางศ์ ตุละวรรณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

งานวิจัย, การผลิตสื่อ, การมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ

บทคัดย่อ

                  งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม คือ โครงการการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จากงาน วิจัยให้มีประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม อันเป็นวัตถุประสงค์ที่ พัฒนาผลต่อโครงการเดิม
                  โดยผลการวิจัยสามารถสรุปด้วยกระบวนการการทำงาน 3 ขั้นตอน ที่ แตกต่างจากโครงการระยะที่แล้ว คือ (1) ขั้นวางแผนงาน (planning) เนื้อหามา จากกิจกรรมในนิทรรศการมีชีวิตที่ถ่ายทำใหม่ทั้งหมด ไม่ใช้เนื้อหาหรือวิดีโอเดิม (footage) เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพของภาพ (2) ขั้นเตรียมการ (pre-production) ต้องมีโครงร่างและคำถามสำหรับการถ่ายทำ เช่น แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ นักวิจัย แนวคำถามสำหรับการพูดคุยและทำกิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรมใน นิทรรศการมีชีวิต เนื่องจากเป็นการถ่ายทำใหม่ทั้งหมด และ (3) ขั้นถ่ายทำ (production) ในการถ่ายทำ ใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำมากขึ้น ส่งผลต่องบประมาณ ที่สูงขึ้นทั้งอุปกรณ์และบุคลากร ส่วนการตัดต่อและผลิตคลิปความรู้ ผู้วิจัยเพิ่ม ขั้นตอนการปรับแก้คลิปความรู้ตามข้อคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการชุดเล็ก ส่งผลต่อระยะเวลาในการทำงาน และลักษณะของ สื่อที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

References

กาญจนา แก้วเทพ (2543), สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา, กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโพรดักส์.

________. (2548), การวิจัย: จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

________. (2559), บททดลองเสนอ: การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม, กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองของชาติ.

ปนัดดา ธนสถิตย์ (2531), ละครโทรทัศน์ไทย, กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยุพาพร รูปงาม (2545), การมีส่่วนร่วมของข้้าราชการสำนักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รัตนางศ์ ตุละวรรณ และคณะ (2561), การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย, กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551), การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์TK Teen, กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-01-2020