“ทุนทางสังคม” ทรัพยากรมนุษย์ทางวัฒนธรรม: ว่าด้วยเครือข่ายช่างทำเรือยาวจังหวัดพิจิตร

Main Article Content

พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส มารยาท)
พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ต้องการศึกษาทุนทางสังคมผ่านทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ คือ ช่างทำเรือยาว (การเพิ่มมูลค่าในคน) ที่เชื่อมโยงทุนทางสังคม บวกเครือข่ายของรัฐ และประชาสังคม กับจารีต วัฒนธรรม สายน้ำ เรือ งานบุญแข่งเรือยาว กลายเป็นสังคมคนพิจิตร และการยกระดับฐานของชุมชนจากช่างทำเรือ โดยใช้แนวคิด การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย การบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบเครือข่าย (กพร.) การวิพากษ์งานผ่านคำถามเหล่านี้ เช่น ช่างทำเรือรับอิทธิพลอะไรไปจากรัฐ ช่างทำเรือมีอิทธิพลต่อรัฐหรือไม่อย่างไร การฝันตัวจากช่างมารับใช้รัฐ (ข้าราชการ) ทำอย่างไร ทำไมช่างทำเรือ/รัฐ อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ ใครเป็นคนจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวในจังหวัดพิจิตร และการโหยหาอดีตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส มารยาท), & พระมหาสุเมฆ สมาหิโต. (2021). “ทุนทางสังคม” ทรัพยากรมนุษย์ทางวัฒนธรรม: ว่าด้วยเครือข่ายช่างทำเรือยาวจังหวัดพิจิตร. วารสารวิจยวิชาการ, 4(4), 255-270. https://doi.org/10.14456/jra.2021.98
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

ไมตรี อินเตรียะ. (2560). ทุนทางสังคม. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 9(2), 14-25.

บุญทัน ดอกไธสง. (2551). การจัดการทุนมนุษย์. กรุงเทพฯ: พิมพ์ตะวัน.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. (2562). ประชาสังคม. เข้าถึงได้จาก http://saranukromthai. or.th/sub/book/book.php?book=26&chap=3&page=t26-3-infodetail02. html.

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ). เข้าถึงได้จาก https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_ SumPlan Oct 2018.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2560). สรุปสาระ สำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. เข้าถึงได้จาก https://www.nesdb.go.th/download/plan12/pdf.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2555). เวทีนวัตกรรม. เข้าถึงได้จาก https://www2.opdc.go.th/oldweb/thai/inno_web/William%20D.Eggers/Governing_by_network.pdf.

Supannee Kluanklad. (2556). โครงการศึกษาการพนันกับการแข่งเรือยาวประเพณี. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 2(2), 79-96.

Super User. (2555). แข่งเรือยาวประเพณี. เข้าถึงได้จาก http://www.phichit.go.th/phichit/ index.php/about/campaign/12-campaign/12-boat-race.

Most read articles by the same author(s)