การค้นหา ควบคุม และป้องกันการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่

Main Article Content

สุฏิกา รักประสูติ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ตรวจสอบการทุจริต ตระหนักถึงการค้นหาการทุจริตได้รวดเร็วเพื่อลดมูลค่าความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทุจริต วิธีการค้นหา ควบคุม และป้องกันการทุจริต ตลอดจนลักษณะของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทุจริต และวิธีการปกปิดข้อมูลจากการทุจริต ผลการศึกษา พบว่า จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่าจำนวนรายการทุจริตที่เกิดจากการยักยอกทรัพย์สินขององค์กรเกิดขึ้นมากที่สุด แต่พบความสูญเสียเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับการทุจริตในงบการเงินซึ่งพบว่าเกิดจำนวนรายการทุจริตน้อยที่สุดแต่มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นสูงที่สุด และพบว่าการยักยอกสินทรัพย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงิน และถ้าหากผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คน จะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงจะมีความสามารถในการทำลายบริษัทได้รวดเร็วและมากกว่าบุคลากรระดับล่าง และวิธีการที่ผู้ทุจริตใช้ในการปกปิดข้อมูลมากที่สุดคือวิธีการสร้างเอกสารหลักฐานเท็จ สำหรับวิธีการค้นหา ควบคุม และป้องกันการทุจริตพบว่า ผู้บริหารที่จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดีและจัดให้มีการแจ้งข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลลับ จะทำให้ค้นหาการทุจริตได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างจรรยาบรรณในองค์กรจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ตลอดจนเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รักประสูติ ส. . (2021). การค้นหา ควบคุม และป้องกันการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่. วารสารวิจยวิชาการ, 5(1), 305–316. https://doi.org/10.14456/jra.2022.24
บท
บทความวิชาการ

References

ธนัยนันท์ วิริยโภคิน และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์. (2019). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตของผู้บริหารงตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 37(2), 7-17.

Accounting Tool. (2020). Common Fraud risk factor. Retrieved from https://www. accountingtools. com/articles/what-are-common-Fraud-risk-factors.html

Aigienohuwa, O.O., Okoye, E.I., & Uniamikogbo, E. (2018). Forensic accounting and fraud mitigation in the Nigerian banking industry. Accounting and Taxation Review, 1(1), 177-195.

Association of Certified Examiners. (2020). Report to the Nations (2020) Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Retrieved from https://www.acfe.com /report-to-the-nations/2020/

Gibson, M. (2018). An Analysis of Fraud Prevention and Detection in Not-for-Profit Organizations in the State of South Carolina. (Dissertation of Doctor of Business Administration). School of Business: Liberty University.

Jones, M. (2018). Audit Quality: Detection of Material Misstatement. (Dissertation of Doctor of Philosophy in Accounting). College of Business and Economics: West Virginia University.

Lachney, K. (2018). An Exploration of Internal Controls and Their Impact on Employee Fraud in Small Businesses. Journal of Forensic and Investigative Accounting, 12(1), 21-44.

O’Brien, C. (2015). Behavioral Characteristics of White-Collar Crime and the Pre-Employment Hiring Process. (Dissertation of Executive Doctorate in Business). Robinson College of Business: Georgia State University.

Ong, A. S. J. (2018). Perpetrators vs. Auditors: Factors that Influence the Occurrence of Fraud and Audit Interventions. (Dissertation of Doctor of Philosophy in Accounting). College of Business and Economics: West Virginia University.

Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud triangle revisited. Security Journal, 29(2), 107-121.

Schwartz, D. M. (2019). Financial Predictors of Fraud in Nonprofit Organizations. (Dissertation of Doctor of Business Administration). School of Business: Liberty University.

Suh, J. B. (2019). Financial Industry Security: Managing Occupational Fraud Risk in South Korean Banking Institutions. International Journal of Law, Crime and Justice, 3(56), 79-88.

Sunday, A. (2019). Forensic Audit and Fraud Detection and Prevention in the Nigerian Banking Sector. Accounting & Taxation Review, 3(3), 121-139.

The Institute of Internal Auditing. (2019). Fraud and Internal Audit. Retrieved from https://na. theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Fraud-and-Internal-Audit.pdf