บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-01-2022

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

จ-ซ

แนวทางการสื่อสารทางการเมืองเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์), สุรพล สุยะพรหม, ประณต นันทิยะกุล

1-10

การพัฒนารูปแบบและเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนผู้สูงอายุ

พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์, พระครูวศินวรกิจ, พระครูพิจิตรวรเวท, วิชิต ไชยชนะ, นพวรรณ์ ไชยชนะ

11-26

พลังบวร: การสร้างจิตสำนึกแห่งความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย

พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท, พระครูพิจิตรวรเวท, พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์, พระครูวศินวรกิจ, นพวรรณ์ ไชยชนะ

27-40

“การมีส่วนร่วม” ความปรองดองสมานฉันท์: พลังบวรในสังคมไทย

พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน, พระครูวิโชติสิกขกิจ, พระครูอุทัยกิจจารักษ์ , สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, ปริญญา นิกรกุล

41-54

พุทธกระบวนทัศน์กับวิถีปฏิบัติของพระมหาเถระในสังคมไทย

พระครูพิพิธจารุธรรม, พระปลัดดำรงค์ ภทฺทมุนี, เจริญ มณีจักร์

55-66

การประยุกต์ใช้หลักสัมมัปปธาน 4 เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส มารยาท), พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

273-284

โคกหนองนาโมเดลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธศาสตร์

พระอธิการพรนารายณ์ กิตฺติคุโณ (ปานบุตร)

285-292

เครือข่ายการค้ายาเสพติดกับการคงอยู่ในประเทศไทย

สุระศักดิ์ ฉายขุนทด, สมยศ ปัญญามาก, พลกฤต สงวนศักดิ์, พร้อมพล สัมพันธโน

317-330

บทวิจารณ์หนังสือ: ตามทางพุทธกิจ

พระทวีศักดิ์ ตปสีโล (เฉลิม สิริโรจน์)

331-346