แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

ศิรัญญา แตงน้อย
พระมหาอุดร อุตฺตโร
ปฏิธรรม สำเนียง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและหาแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .93 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 122 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูป/คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.49, σ = 0.40) พิจารณาจากมากไปน้อย ได้แก่ 1.1) ด้านการเรียนการสอน 1.2) ด้านการวัดผลและประเมินผล 1.3) ด้านหลักสูตร 1.4) ด้านการนิเทศการศึกษา 1.5) ด้านสื่อการเรียนการสอน 2) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ พบว่า ครูและบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกัน และ 3) แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 3.1) ผู้บริหารควรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริง 3.2) ผู้บริหารควรส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้วิธีที่หลากหลาย 3.3) ผู้บริหารควรส่งเสริมด้านสื่อการเรียนโดยจัดอบรม จัดสรรงบประมาณในการสร้างสื่อการเรียนการสอน รับฟังสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการใช้สื่อ 3.4) ผู้บริหารกำหนดนโยบายด้านการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา 3.5) ผู้บริหารควรนิเทศการศึกษาโดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย นำผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากร


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แตงน้อย ศ. ., อุตฺตโร พ. ., & สำเนียง ป. . (2022). แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจยวิชาการ, 5(5), 251–264. https://doi.org/10.14456/jra.2022.122
บท
บทความวิจัย

References

กัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์. (2561). แนวทางส่งเสริมการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี. (2561). การบริหารงานวิชาการตามหลักมรรค 8 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ไทพนา ป้อมหิน. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยนครพนม.

ปิยะนาถ ไชยวุฒ. (2562). การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือ. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์). (2555). เบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ต้นบุญ.

พระสมชาย เตชปญฺโญ (เตชะ). (2560). การบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ยุพิน ขุนทอง. (2561). การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ศตวุฒิ ศิริภักดิ์. (2560). แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อนงค์นาฏ จันทร์เต็ม. (2561). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามหลักวุฒิธรรม 4 โรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.