บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-09-2022

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

ญาณกร ช้อยนิยม, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียง, พระครูใบฎีกามณฑล (เขมโก ชูโตศรี)

65-78

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่านเชิงพุทธบูรณาการ

เพียรชัยรัตน์ เงินงาม, วันชัย พลเมืองดี, พระชยานันทมุนี, ชูชาติ สุทธะ

171-186

ระบบศาลในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไทย

พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, พระครูสุภัทรกิจจานุการ, ฉัตรชัย แนวพญา

317-330

บทวิจารณ์หนังสือ พาราณสี คือ อินเดียแท้

พระนพดล สุทฺธิธมฺโม (มูลทาดี), ศิริโรจน์ นามเสนา

343-354