แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

มานะชัย เทพสุรินทร์
สมปอง สุวรรณภูมา
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) ศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 3) หาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 กับประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างประจำ ทั้งหมดของเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 81 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การปฐมนิเทศ การได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น การสอนงานและให้คำปรึกษา การฝึกอบรมสัมมนาตรงตามตำแหน่งและสายงาน และการศึกษาดูงาน 2) ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และด้านการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล และ 3) แนวทางการพัฒนาควรส่งเสริมบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กำหนดกลยุทธ์ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน ตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนตัดสินใจเพื่อพัฒนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Thepsurin, M., สุวรรณภูมา ส. ., & แก้วโพนงาม ณ. . (2022). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจยวิชาการ, 5(5), 127–142. https://doi.org/10.14456/jra.2022.114
บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2560). ยุทธศาตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2569. เข้าถึงได้จาก http://www.dla.go.th.

เขมณัฐ ภูกองไชย. (2559). ตำราวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.

จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ. (2564). แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566. ชัยภูมิ: เทศบาลตำบลแก้งคร้อ.

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ. (2564). แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566. ชัยภูมิ: เทศบาลตำบลแก้งคร้อ.

ธนิกานต์ ศรีจันทร์และคณะ. (2564). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ. Journal of Modern Learning Development, 6(2), 182-196.

นวลละออง อุทามนตรี และรชยา อินทนนท์. (2560). การพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). คณะบริหารศาสตร์: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

เนตรชนก ดวนใหญ่. (2562). การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอาญา ยุคดิจิทัล ประจำปี 2562. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปิยวรรณ ปินตาโมงค์. (2560). การพัฒนาบุคลากรไทยในบริบทสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่. (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ภัทรี สุภานุกานนท์. (2555). การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

มรุต เลิกนอก และสิทธิชัย ตันศรีสกุล. (2560). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ และวงพักตร์ ภู่พนธ์ศรี. (2562). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง. จันทรเกษมสาร, 25(1), 141-155.

ศรีศักดิ์ สุวรรณธรรมา. (2564). แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. (การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อนุชาติ ปิยนราวิชญ์. (2559). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). คณะศิลปศาสตร์: มหาวิทยาลัยเกริก.