กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

อัญธิษฐา อักษรศรี
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร
พระปลัดประพจน์ อยู่สำราญ
สัญญา สดประเสริฐ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 2) ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และ 3) ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบบริบท นำเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสามารถส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง สอดคล้องกับทรัพยากรของพื้นที่นั้นเป็นหลัก มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกอาศัยความรอบรู้ 2) กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร การดำรงชีวิตจำเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรม ประกอบด้วยความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มทักษะ ความรู้ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม และ 3) ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์ เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตมีความเข้าใจการทำเกษตรผสมผสานกระบวนการอบรมพึ่งพาตนเองได้ สามารถวางแผนการทำเกษตรปลอดภัยในครัวเรือนได้ เกษตรกรได้บริโภคอาหารปลอดภัย ลดรายจ่ายแลกเปลี่ยนอาหารภายในชุมชน เกิดการแบ่งปันการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการผลิต ด้านสุขภาพ สร้างและขยายเครือข่ายขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Article Details

How to Cite
อักษรศรี อ. . ., ช่วยธานี พ. ., ฐิติปสิทธิกร พ. ., อยู่สำราญ พ. ., & สดประเสริฐ ส. (2023). กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจยวิชาการ, 6(3), 137–152. https://doi.org/10.14456/jra.2023.60
บท
บทความวิจัย

References

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2553). พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัย). คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี. (2546). การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวของชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม). คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุมาลี จันทร์ชลอ. (2551). การศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัย). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ตำบลภูน้ำหยด. เข้าถึงได้จาก http:// service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList / S010107/th/45.htm

เอกชัย พุมดวง. (2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจชุมชนในตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต