บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-05-2023

การพัฒนาชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช โพธิ์ทอง), พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก เกษรบัว)

17-34

"แม่น้ำพิจิตร" วัดในพระพุทธศาสนา: กับเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร

พระครูวศินวรกิจ, พระครูอุทัยกิจารักษ์, พระครูโพธิวรคุณ, ปริญญา นิกรกุล, ณฐยา ราชสมบัติ

35-48

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์

อัญธิษฐา อักษรศรี, พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี, พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร, พระปลัดประพจน์ อยู่สำราญ, สัญญา สดประเสริฐ

137-152

การวิเคราะห์ช่องว่างของคุณภาพการจัดการเรือนจำ

จรัสสา การเกษตร, พิศมัย จารุจิตติพันธ์

185-200