1.พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย

2.ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

3.อารยะขัดขืน : การต่อต้านขัดขืนอารยะ

4.Ethics of New Public Management

5.สันติวิธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในมินดาเนา : ข้อคิดสาหรับประเทศไทย

6.คอร์รัปชัน : แนวคิด การต่อต้าน และข้อสังเกตบางประการ

Published: 2020-09-22