ปัญหาของหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายภายหลังการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19

ผู้แต่ง

  • Krisda Apinawatawormkul คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

ล้มละลาย;, เศรษฐกิจ;, โควิด 19

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID 19) ย่อมส่งผลทางด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19)  อันจะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่หดตัวลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว จากปัจจัยในข้างต้นอาจทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การตกเป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจำนวนมาก กฎหมายล้มละลายในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการหนี้สินเองมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการฟ้องคดีล้มละลายที่เคร่งครัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการของรัฐด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการฟ้องคดีล้มละลาย และแนวทางในการจัดการหนี้สินที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID 19) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารในเรื่องมาตรการของรัฐด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

            ซึ่งจากการศึกษามีข้อเสนอแนะให้มีการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนตกเป็นบุคคลล้มละลายได้เองและเพิ่มมาตรการบรรเทาหนี้ลูกหนี้ เช่นเดียวกับกฎหมายล้มละลายของสหราชอาณาจักร

References

[1] Bank of Thailand newsletter. Coronavirus disease (COVID-19) questions and answers.
retrieved from https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19. (Data search date : 2020, March 12).
[2] Bank of Thailand. newsletter. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. retrieved from
https://www.worldometers.info/coronavirus. (Data search date : 2020, March 15).
[3] Bank of Thailand newsletter. COVID-19 (EOC-DDC Thailand). retrieved from
https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65. (Data search date : 2020, March 15).
[4] Bank of Thailand newsletter. In Focus: Unplugging lessons from around the world to handle 'Covid-19’. retrieved from https://www.infoquest.co.th/2020/11052. (Data search date : 2020, March 20).
[5] Prachachat Business. Xi Jin ping banned tour of China, traveling overseas, extracting the virus "Wuhan", the world tourism shocked. retrieved from
https://www.prachachat.net/tourism/news-414322. (Data search date : 2020, March 20).
[6] Ministry of Tourism and Sports. Statistics of foreign tourists visiting Thailand in 2020 (preliminary accumulated amount) (International Tourist Arrivals to Thailand 2020) (Jan-Feb). retrieved from https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=599. (Data search date : 2020, March 22).
[7] Bank of Thailand. Monthly news and economic and financial reports. retrieved from
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/PressRelease/Pages/default.aspx. (Data search date : 2020, March 25).
[8] Bank of Thailand. Monetary Policy Committee's meeting results (special appointment).
Retrieved from https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020//Pages/
n1463.aspx. (Data search date : 2020, March 27).
[9] Section 6 Bankruptcy Act B.E. 2483.
[10] Aeun Khunkaew. (2018). Bankruptcy Law. 15th edition. Bangkok : Krung Siam Publishing.
[11] Section 9 Bankruptcy Act B.E. 2483.
[12] Krisda Apinawatawornkul. (2019). Bankruptcy Law. 2nd edition. Bangkok : Winyuchon Publishing.
[13] Section 8 Bankruptcy Act B.E. 2483.
[14] Wicha mahakhun. (2008). Bankruptcy and Rehabilitation of Debtors. 12th edition. Bangkok :
Nitibanakarn.
[15] Montha Praphannetiwut. (2005). Bankruptcy Law. 1st edition. Bangkok : Ramkhamhaeng University.
[16] Preecha Panichwong. (1975). Bankruptcy Law Handbook. Bangkok : Nitibanakarn.
[17] Section 10 Bankruptcy Act B.E. 2483.
[18] Section 733 Civil and Commercial Code.
[19] Arnon Sriboonroj. (2020). Law on Securetransaction Suretyship Mortgage and Pledge. 7th Edition. Bangkok : Winyuchon Publishing.
[20] Section 253,257,258, Insolvency Act 1986.
[21] Section 45 Bankruptcy Act B.E. 2483.
[22] Section 63 Bankruptcy Act B.E. 2483.
[23] Section251A Insolvency Act 1986.
[24] Section251I Insolvency Act 1986.
[25] Chapter 4 Tribunals, Court and Enforcement Act 2007.
[26] Section 340 Civil and Commercial Code.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30