การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย: ความเหมือนและความแตกต่าง

Main Article Content

อาทิตย์ ถมมา
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา
ณัฐรัชต์ สถิตอริยวาณิช

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงพยัญชนะระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและวิเคราะห์สาเหตุ (ปัญหา) การออกเสียงผิดพลาดของภาษาอังกฤษโดยคนไทย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ประกอบไปด้วย หนังสือภาษาศาสตร์ บทความวิจัย และแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นการวิเคราะห์ตามหลักสัทศาสตร์การออกเสียงและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของทั้งสองภาษา ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเสียงที่เกิดจากเสียงเสียดแทรก เสียงระเบิด เสียงกึ่งเสียดแทรกและเสียงเปิด ตามลำดับ เนื่องจากเสียงภาษาอังกฤษบางเสียงไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจผิดและเลียนแบบการออกเสียงผิด เมื่อได้ยินเสียงคล้ายคลึงกับเสียงในภาษาไทย


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา, Mahamakut Buddhist University, Sri Lanchang Campus, Thailand

Mahamakut Buddhist University, Sri Lanchang Campus, Thailand

ณัฐรัชต์ สถิตอริยวาณิช , Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

References

กาญจนา นาคสกุล. (2541). ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. โครงการตำราคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (2555). การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. Language and Linguistics, 31(1), 81-102. Retrieved from
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/10764
ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร. (2552). การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ.
พิมพ์ครั้งที่ 7. ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อาทิตย์ ถมมา, อัมราภรณ์ หนูยอดและวิโรจน์ ทองปลิว. (2563). การศึกษาภาษาโจว (ภาษา
ท้องถิ่น) เมืองโมเรห์ (เขตชายแดน) อำเภอเต็งเนาเปิล รัฐมาณิปูร์ ประเทศอินเดีย.
รายงานการประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 25 มีนาคม 2563. หน้า 1000.
Jones, D. (1922). An outline of English phonetics. New York. G.E. Stechert & Co.
Printed in Austria.
Ladefoged, P.(2549). สัทศาสตร์ (Course in Phonetics). แปลโดย อภิลักษณ์ ธรรมทวี-
ธิกุล. กรุงเทพฯ : Thomsom Learning.
Ladefoged, P.(2005). Vowels and consonants: an introduction to languages.
2nd Edition. Blackwell Publishers Ltd.
Patthamawadee N. & Bhornsawan I. (2017). English Consonant Pronunciation
Problems of EFL Students: A Survey of EFL Students at Mae Fah Luang University.“Creativity, Innovation, and Smart Culture for the Better Society”. The 6th Burapha University International Conference 20017. 3-4 August 2017. Pages 185-197.
Roach, P. (2009). English phonetics and phonology: A practical course. 4th
Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Siyaphai, w. (2013) Thai linguistics. 2ndedition. Sampachanya publish press.
Thailand.
Thomma, A. & Pramodini, N. D. (2020). Challenges of learning English
consonants by Thai speakers. 6th National Language Conference-2020. 23-26 February 2020. Sambalpur University & Institute of Odia Studies and Research (India).
Timyam, N. (2015) A comparative study of English and Thai: An introduction.
Kasetsart University Press.
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_languages https://www.britannica.com/topic/Tibeto-Burman-languages