หลักการทางภาษาศาสตร์กับกลยุทธ์การแปลสำนวนภาษาไทยจาก ฐานความเข้าใจวัฒนธรรม

Main Article Content

สุวัฒชัย คชเพต

Abstract

This paper aimed to demonstrate linguistic principles and Thai idioms translation and presented cultural understanding through Thai idioms translation strategies. The author has divided the content into five parts: 1) definition and nature of translation; 2) linguistic principles and translation; 3) linguistic issues such as semantic components and phraseology or multiword lexical unit related to Thai idioms; 4) translation of Thai idioms and cultural understanding; and 5) the use of Thai language translation strategies. The author reviewed literature related to language and linguistic principles, perspectives on the necessity of cultural knowledge, and the origins of idioms in Thai and foreign languages. The author also suggested five appropriate translation strategies for translating Thai idioms which will be useful to Thai translators.

Article Details

How to Cite
คชเพต ส. (2021). หลักการทางภาษาศาสตร์กับกลยุทธ์การแปลสำนวนภาษาไทยจาก ฐานความเข้าใจวัฒนธรรม. Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 43(1), 69–91. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/article/view/246966
Section
Academic Articles

References

ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บำรุงรักษ์. (2558). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุพรรณี ปิ่นมณี. (2562). ภาษา วัฒนธรรม กับการแปล: ไทย-อังกฤษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญฉวี สายบัว. (2560). หลักการแปล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัชนี ซอโสตถิกุล. (2560). สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
นันทนา วงษ์ไทย. (2561). ภาษาและความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เค.ซี.อินเตอร์เพรส.
วรารัชต์ วัสสานนท์. (2544). การศึกษารูปภาษาที่ใช้เป็นสำนวนในไทยในปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์อักษรศาสต-รมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press.
Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge.
Bell, R. T. (1991). Translation and Translating: Theory and Practice. New York: Longman.
Nida, E. A. (1969). ‘Science of Translation.’ Language Volume 45, No. 3: 483-498.
Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press.