วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 นี้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงบทความ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารฉบับนี้เผยแพร่บทความวิจัย 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเชิงวิพากษ์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรปรัชญาและศาสนาด้วยการเรียนรู้เชิงรุก 2) Flipping English Classrooms as Learning in the 21st century 3) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับความรักจากเพลงภาษาญี่ปุ่น 4) หลักการทางภาษาศาสตร์กับกลยุทธ์การแปลสำนวนภาษาไทยจากฐานความเข้าใจวัฒนธรรม 5) ปัจจัยทางจิตและสังคมที่สัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันทางใจในการโดนกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 6) ภาพลักษณ์ของราแมลงและการใช้ประโยชน์ในสังคมไทย บทความทั้ง 6 เรื่องนี้ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจ 4 ประเด็น คือ 1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning; 2) การแปลสำนวน อุปลักษณ์มโนทัศน์ และวัฒนธรรม 3) ภูมิคุ้มกันทางใจและการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ และ 4) ราแมลงและประโยชน์ต่อสังคมไทย

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ่านทุกท่าน รวมทั้งยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำ ในปรับปรุงการจัดทำวารสารในฉบับต่อไป

Published: 2021-06-16

The conceptual metaphors of love from Japanese music

นภสร อิงสถิตธนวันต์, soontaree Cunthrampunt

49-68

Psychological Factors and Social Factors Related to Resilience from Cyber Bullying Among Senior High School Students

Jittima Deephan, Jittraporn Baorang, Tittaya Samsee, Natthiranat Binrat, Thichakorn Kulpipatrat, Teerachon Polyota, Pinyapan Piasai

92-110

Perceptions of Insect Fungi and their Utilization in the Thai society

Alongkorn Amnuaykanjanasin, Rudsamee Wasuwan, Chettida Srisuksam, Thongchai Tangjaidee, Kanlayarat Rattanachitra, Saowanee Panprasertkul, Yuwanan Santitaweeroek, Krisada Bamrungwong, Suchada Mongkolsamrit, Jennifer Luangsa-ard, Morakot Tanticharoen

111-126