หมอชีวกกับการรักษาโรคในพุทธศาสนา

Main Article Content

วินัย อินเสมียน
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

บทคัดย่อ

แพทย์แผนไทยนับถือหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบรมครูแพทย์แผนไทยและเป็นบุคคลที่มีจริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เรื่องราวของหมอชีวกโกมารภัจจ์มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาหมอชีวกโกมารภัจจ์ให้การรักษาช่วยเหลือคนไข้โดยไม่เลือกฐานะหรือชนชั้น ซึ่งได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทาง เป็นที่รักของปวงชน หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยพุทธกาลเริ่มเรียนแพทย์ที่เมืองตักกศิลาแห่งแคว้นคันธาระเรียนสำเร็จและได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก ต่อมาได้ถวายการรักษาโรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เป็นแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคุณธรรมและจริยธรรมของท่าน อีกทั้งจากความรู้ความสามารถในด้านการแพทย์ที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญของท่าน ท่านได้นำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้คน ทั้งในด้านพุทธจักรและในด้านอาณาจักรจำนวนมากส่วนทางด้านสภาวะจิตของท่านนั้นท่านได้พัฒนาทางจิตใจจนเป็นผู้สำเร็จถึงขั้นพระโสดาบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic Article)

เอกสารอ้างอิง

ปัญญา ใช้บางยาง. (2550). 75 อุบาสก พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.