ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ @ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป

Main Article Content

สวัสดี ปลื้มกมล
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ เน้นเฉพาะในความรุนแรงที่ก่อให้เกิดจากความอ่อนแอทั้งตนเองและสังคมรอบข้าง ในส่วนความอ่อนแอในระดับบุคคลได้อธิบายถึงความอ่อนแอที่เกิดจากอินทรีย์ที่ถูกครอบงำด้วยความต้องการ ส่วนความอ่อนแอภายนอกได้อธิบายถึงบุคคลที่ถูกครอบงำด้วยวัตถุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยี (IT) อีกส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงความไม่มีวินัยของสังคมจนนำเข้าไปการสูญเสียเสรีภาพ จนเกิดการเรียกร้องหาเสรีภาพจนเกินขอบเขต เป็นเหตุให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคม เป็นการอธิบายให้เห็นวินัยและเสรีภาพต้องอาศัยกันและกัน เพื่อสร้างระบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอให้คนเข้าใจในหลักแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถฝึกฝนและปรับปรุงตัวเองได้และมนุษย์สามารถสร้างความสันติสุขในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างมีความเป็นสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
ปกิณกะ (Miscellany )

เอกสารอ้างอิง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2550). ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ @ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย.

พุทธทาส ภิกขุ. (2529). สังคมนิยมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Machiavelli. (1979). The Price George Bull Tr. New york: Penguin Book.

John Lock. (1960). Two Treatises of Government, in John Locke, Locke andLiberty: Selections from the Works of John Locke, compiled and with an introduction by Massimo Salvadori (London: Pall Mall PressJean-Paul Saretre (1997). Being and Nothingness. Translated by Hazel E. Barnes. London: Methuen & Co.ltd.