การพัฒนาความสามารถการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการออกแบบสื่ออย่างมืออาชีพ ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Main Article Content

กันติชา แพงโสดา
สมทรง สิทธิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจำนวนทั้งหมด 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจำนวนทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังเรียน (One Group Post Test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ จำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของนักศึกษา หลังเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 78.00 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนทั้งหมด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 76.00 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนทั้งหมด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

จารุวรรณ ทูลธรรม และกิตติ ทูลธรรม. (2559). การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสาธิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะทางการปฏิบัติในเรื่องการใช้งานออสซิลโลสโคป ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคม, 3(2), 45-54.

ชูศรี สนิทประชากร. (2534). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม.

ตะวัน คำบก. (2563). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.). (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). หลักการวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์. (2540). การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 หนังสือคณะศิลปกรรมศาสตร์: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. (2560-2564). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2563). ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น. กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560-2579). แผนการศึกษาแห่งชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

อุทุมพร แก้วทา. (2558). การพัฒนาบทเรียนผ่านสมาร์ทโฟนตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เข้าถึงได้จาก http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2666

Kurubacak, G., & Altinpulluk, H. (2017). Mobile Technologies and Augmented Realityin Open Education. Pennsylvania: Information Science Reference.