ห้องสมุด ความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน และสังคม

การประชุมวิชาการนานาชาติห้องสมุดและสารสนเทศของอิฟล่า ค.ศ.2017

ผู้แต่ง

  • ชุติมา สัจจานันท์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทัศนา หาญพล แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สุจิตร สุวภาพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
  • ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คำสำคัญ:

การประชุมวิชาการนานาชาติ, ห้องสมุด, อิฟล่า

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560 จัดโดยอิฟล่าในเรื่องบทบาทของอิฟล่าต่อการพัฒนาห้องสมุดและบรรณารักษ์ทั่วโลกห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเฉพาะ การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เครือข่ายห้องสมุด และบทบาทของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯกับการพัฒนาสู่สากล ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของสมาคมห้องสมุดฯที่มุ่งสู่ความเป็นสากล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ameen, K., Batool, S.H., & Malik, A. (2017). Graduates on placement:
perceptions about effectiveness and learned professional skills,
presented at IFLA World Library and Information Congress,
Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1664/1/117-kanwal_en.pdf

Au, W. I. (2017). Health information for health promotion at (urban) neighbourhood level, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25
August 2017. Retrieved from https://library.ifla.org/1736/1/162-au-en.pdf

Canadian Association of Research Libraries. (2010). Core competencies for 21st century CARL Librarians. Retrieved from https://www.carl-abrc.ca

Domsody, A., Pataki, M., Mihaly, K. & Kaman, V. (2017). Acting together for the civil society and the quality education acting under checked Umbrellas, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017. Retrieved from https://library.ifla.org/1761/1/140-domsody-en.pdf

European Commission. About ISA2. (2017).
Retrieved from https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en

Hannaford, J., & Stevenson, S. (2017). TALint at the University of Toronto:
bridging the gap between iSchool and academiclibrarianship, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1641/1/117-hannaford-en.pdf

IFLA. (2016). Annual report 2016 IFLA - the global voice of libraries.
Retrieved from https://www.ifla.org/files/assets/hq/annual-reports/2016.pdf

IFLA. (2017). Libraries. Solidarity. Society. World Library and Information Congress 83rd

IFLA General Conference and Assembly 19-25 August 2017
Wroclow, Poland. Congress Programme. Wroclow, Poland: IFLA.

IFLA. (2017). WLIC 2017: a summary. Retrieved from https://www.ifla.org/node/11814

IFLA. (2017). WLIC 2017 Conference programme. Retrieved from
https://www.professionalabstracts.com/iflawlic2017/programme-iflawlic2017.pdf

IFLA School Libraries Section Standing Committee. (2015). IFLA School Library Guidelines 2015. International Federation of Library Associations and Institutions.
Retrieved from https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resourcecenters/
publications/ifla-school-library-guidelines.pdf

Koot, G-J. (2017). Facts about the Art Discovery Group Catalogue, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1767/1/166-koot-en.pdf

Lucker, A.M. (2017). Transforming the Vietnam War: Artistsû reuse of published images and the destabilization of interpretation (1960-1972), presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw,
Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1676/1/123-lucker-en.pdf

Nemati-Anaraki, L., Haji-Zeinolabedinik, M., Alipour-Hafezi, M., & Shirazi-Nezhad, H. (2017). Conceptual model to design a virtual library for Iranian Universities of Medical Sciences, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1622/1/162-nemati-en.pdf

Nitecki, D. A. & Davis, M. E. K. (2017). Changing landscapes: new roles for academic librarians, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1833/1/187-nitecki-en.pdf

Plank, M., D_vid Moln_r, A., & Mar_n-Arraiza, P. (2017). Extending media literacy education: the popular science video workshop,presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw,
Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1776/1/242-plank-en.pdf [Municipal Public Library in Wroclaw].
(n.d.). Network of Wroclaw Public Libraries [Pamphlet]. Wroclaw,Poland: MBP.

Polish Librariansû Association. (2017). Libraries in Poland. Warsaw: PLA Publishing House.
Stefanczyk, E. (Ed.), Bysiec, M. (Trans.). (n.d.). Libraries in Poland [Pamphlet]. Warsaw:
Polish Librariansû Association (SBP).

Strohmeier, R.W., van Gemert, W., Laaboudi, C., & Waniart, A. (2017). Optimizing subject access to legal resources: EuroVoc and VocBench. Benefits of using multilingual controlled vocabularies and an open source collaborative tool for their maintenance,presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017. Retrieved from https://library.ifla.org/1686/1/120-strohmeier-en.pdf

Toivonen, L., Pitkakoski, S., & HynnTuinen, P. (2017). Mentoring LIS students during their internships: case study, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1645/1/117-toivonen-en.pdf

Walczyk, C., & Schultz-Jones, B. (2017). Immersion librarianship: an assessment of transforming LIS studentsû professional worldview through a service learning project at an international school library, presented at IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw, Poland, 19-25 August 2017.
Retrieved from https://library.ifla.org/1665/1/117-walczyk-en.pdf

World Wide Web Consortiumûs (W3C). (2017). SKOS Simple Knowledge Organization System reference.
Retrieved from https://www.w3.org/TR/skos-reference

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-29

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>