60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการดำเนินงานของชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ชสบ.)

ผู้แต่ง

  • จุมพจน์ วนิชกุล อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทคัดย่อ

Inside the articleT4-1.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9B6qCa"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B6qCa.png" alt="9B6qCa.png" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-16