สภาพการจัดเก็บเอกสารกลางของกองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • ทรรศนพร ระหงษ์ กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จิรบดี เตชะเสน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ฐิติมา ธรรมบำรุง งานจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ:

การจัดการเอกสาร, การจัดเก็บเอกสารกลาง, กองบรรณสารและห้องสมุด, กระทรวงการต่างประเทศ

บทคัดย่อ

            บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดเก็บเอกสารกลางของกองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกข้อมูลและการสัมภาษณ์บุคลากร ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดเก็บเอกสารกลางของกองบรรณสารและห้องสมุด มีการบริหารงานและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการเอกสารของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานสากล ISO 15489 ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสาร มอบหมายหน้าที่และจัดสรรบุคลากร การดำเนินงานโดยการสำรวจเอกสาร วิเคราะห์ภารกิจนำไปสู่แผนการจัดหมวดหมู่เอกสาร การประเมินคุณค่า พัฒนาระบบงานสารบรรณ สงวนรักษาเอกสาร การใช้เทคโนโลยี การปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ และพบว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารกลางนี้สามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ด้วยโครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยี หน่วยงานสามารถวางแผน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ชัดเจนได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonsrichuensakul, K. (2011). Government Records Management: A Case of Public

Works and Town & Country Planning Office at Upper North Provinces. (Master’s

Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand). [In Thai]

Chaichom, C. (2013). The mangement of student records of vocational education

schools at Khon Kaen province. (Master’s thesis, Silpakorn

University, Thailand). [In Thai]

Chaichuay, W. (2016). The Guidelines for Records Management of Public Sector

According to The National Archives Act B.E. 2556. Journal of Information

Science, 34(2). 114-129. [In Thai]

Chaijindasut, S. (1991). Records management in the ministry of foreign affairs.

(Master’s thesis, Chulalongkorn University, Thailand). [In Thai]

ISO. (2016). ISO15489-1:2016 Information and documentation – Records management.

Retrieved January 20, 2020, from http: //www.iso.org/standard/62542.html

Kootiem, S. & Poolsatitiwat, W. (2018). Enforcement of National Archives Act

B.E. 2556 regarding Records Transfer A Case Study on Analysis of The National

Library of Thailand, Department of Fine Arts. (Master’s thesis, Silpakorn University,

Thailand). [In Thai]

Lerdwalayaratana, J. (2014). The records management systems of the office of his majesty's principle private secretary. The Journal of Veridian E-Journal Silpakorn University, 7(3),

-271. [In Thai]

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. (2018). Archives and Library Division. Retrieved January 20, 2020, from http: //www.mfa.go.th/arc_lib. [In Thai]

NSW State Archives and Records Authority. (2018). Strategies for Documenting Government

Business:the DIRKS Manual. Retrieved January 20, 2020, from

https://www.records.nsw.gov.au/sites/default/files/Recordkeeping/DIRKS_Manual.pdf

Office of the Official Information Commission. (2000). Record System of Foreign Affairs.

Retrieved January 20, 2020, from http: //www.oic.go.th [In Thai]

Protected Area Regional Office 12 (Nakhon Sawan). (2014). Work Manual. Retrieved

January 18, 2020, from http://portal.dnp.go.th/Content/NakhonSawan?contentId=1378

Supattanakul, P. (2007). Records management system of Sukhothai Thammathirat

Open University. (Master’s thesis, Silpakorn University, Thailand).

[In Thai]

Surangkul, S. & Manmart, L. (2014). Guidelines for Archives Management in

Higher Educational Institutes: A Case Study of Khon Kaen University. The Journal

Of KKU Research. 10(3). 145-256. [In Thai]

Vongcharee, P. & Kabmala, M. (2014). Record Management of the Regional

Treasury Office, Khon Kaen. The Journal of KKU Research. 2(2), 24-34. [In Thai]

Wayakum, P. (2005). Records retention : a case of the department of consular

affairs, ministry of foreign affairs. (Master’s thesis, Silpakorn University,

Thailand). [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-12