ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดของไทย: การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย

  • จุฑารัตน์ นกแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำสำคัญ: ตาลโตนด, องค์ความรู้ตาลโตนด, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทคัดย่อ

ตาลเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของไทย มีการนำภูมิปัญญาตาลโตนดมาแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพทำตาลจนทำให้ตาลกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้กับชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า มีลักษณะวิถีแนวทางการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ปัจจุบันการประกอบอาชีพทำตาลมีจำนวนลดน้อยลงตามลำดับส่งผลทำให้ภูมิปัญญาตาลโตนดเริ่มเลือนหายไป  หน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนตระหนักถึงปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนาเพื่อทำให้อาชีพตาลคงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน  มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับตาลโตนดในหลากหลายสาขา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดในประเทศไทยจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2563  จำนวน 23 รายการ ครอบคลุม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิจัย และเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ การสังเคราะห์องค์ความรู้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และกระบวนการสังเคราะห์เอกสาร กรอบหรือหลักการที่นำมาใช้ในการสังเคราะห์ประกอบด้วยแนวคิดภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม แนวคิดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่บ่งชี้เอกลักษณ์ภูมิปัญญาตาลโตนดแต่ละท้องถิ่น และหลักการจำแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสาขา ผลการสังเคราะห์งานวิจัยได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดจำนวน 6 องค์ความรู้ จำแนกเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาตาลโตนดที่เป็นรูปธรรม จำนวน 5 องค์ความรู้ ได้แก่  (1) องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากตาล 1 ต้น  (2)  องค์ความรู้ตาลโตนดด้านเกษตรกรรม  (3) องค์ความรู้ตาลโตนดด้านอาหาร  (4) องค์ความรู้ตาลโตนดด้านหัตกรรมอุตสาหกรรม  (5) องค์ความรู้ตาลโตนดด้านการจัดการธุรกิจชุมชน  และเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาตาลโตนดที่เป็นนามธรรม จำนวน 1 องค์ความรู้  คือ  องค์ความรู้ตาลโตนดด้านระบบสังคม ภาษาและวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

จุฑารัตน์ นกแก้ว, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารอ้างอิง

Boonsong, K. & et al. (2011). The cultural heritage in the Palm Muang Phetch Contributing to Community Life Banlad, Banlad District, Phetchaburi Province. Bangkok: Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture. [In Thai]

Bunyakanjan, C. & Wipawin, N. (2011). Introduction to resources Local information. In Namthip Wipawin (Eds), Information Resource Management Teaching Materials Unit 1 (pp.1-48), Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Publisher. [In Thai]

Charonpol, M. (2007). An experiment on creation of the strategy in marketing promotion of Thanot Palm Sugar Cooperatives’ product in Ban Dong Huang Luang Ban Tan Subdistrict Ban Lat District Phetchaburi Province (Master of Science in Development Strategy, Phetchaburi Rajabhat University, Thailand). [In Thai]

Jungmongkolsawat. A. (2011). The sugar palm plantation learning and professional training Centre (Bachelor of Science in Landscape Architecture , Kasertsat University, Thailand). [ In Thai]

Kaensap, P. (2009). Local wisdom and the development of palm sugar products in Phetchaburi province (Master of Science in Communication Arts, Mahasarakham University, Thailand). [In Thai]

Kamnuansin, S. (2016). An in-depth study of Phetchaburi people’s local knowledge of Palmyra Palm through terminology. Nakhon Pathom: Faculty of Management Science, Silpakorn University. [In Thai]

Kerdpum, O. (2008). An analytical study of palm weed products in Phetchaburi (Master of Science in Art Education, Srinakharinwirot University, Thailand). [In Thai]

Khamrod, P. (2007). Sustainability of palm sugar production Chainat Province (Master of Science in Environment Planning for Community and Rural Development, Mahidol University, Thailand). [In Thai]

Khunthong, J. & Puphet, M. (2016). Product Design from Palmyra for the building decoration; Satingpra District Songkha. Province. In 1st University National Academic Conferences Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhon Pathom, Thailand. Retrieved February 12, 2021, from https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/216/7 [In Thai]

Kongsamran, P., Chitraniratana, N., Boonprakarn, K. & Khemakunasai, P. (2019). Wisdom of making palm sugar products for enhancing food security under the way of life of palm sugar in Sathing Phra District, Songkhla Province. In The 10th National and International Hat Yai Academic Conference, Songkha, Thailand. Retrieved February 12, 2021, from http://www.hu.ac.th/conference/conference2019/proceedings/data [In Thai]

Nokkaew, J. (2020). A study of palmyra palm as local wisdom for self-management community in Huai Krot Subdistrict, Sankhaburi District, Chai Nat Province: progress research. Bangkok: Research and Development Institute, Chandrakaserm Rajabhat University. [In Thai]

Office of the National Education Commission. (1998). Guidelines for promoting Thai wisdom in educational management. Bangkok: National Institute of Thai Wisdom and Education. [In Thai]

Pattarachariya, T. (2014). Product design of furniture Palmyra wood Nodting Grop Sathing Phra District, Songkhla Province: research report. Retrieved February 19, 2021, from http://ird.skru.ac.th/RMS [In Thai]

Phleiphai, T.(2008). Knowledge management for the making palmyra sugar by local

wisdom in Banlad District, Phetchaburi province (Master of Science in Local Government KhonKaen University, Thailand). [In Thai]

Phrakruwatcharasuwannathon (Lookchub Ketkhieo). (2019). To local products identity and value creation with a community culture. Bangkok: Fuculty of Social Science Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [In Thai]

Phueakbuakhao, W. (2010). Appropriate model that fit for Community of Palmyra Palm Culture in the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Cambodia (Doctoral Dissertation,Ph.D. in Regional Development Strategies, Surindra Rajabhat University, Thailand). [In Thai]

Poshkamenid, N. (2017). Complete report of Moo Ban Tan Tanote. Songkha: Faculty of Liberal Arts Rajamangala, University of Technology Srivijaya. Retrieved February 19, 2021, from http://www.clinictech.ops.go.th › cmo › FinalReport [In Thai]

Rojpitakkul, L.(2007). A model of conservation and promotion of Toddy Palm Products : a case study of Tambon Paknam Amphur Bangkla in Chachoengsao Province (Doctoral Dissertation,Ph.D. in Education for Local Development, Rajabhat Rajanagarindra University, Thailand).[ In Thai]

Royal Academy. (2013). Dictionary of the Royal Institute of Thailand 2011. Bangkok: Siriwattana Interprint Public Company Limited. [In Thai]

Ruangsri, S. (2009). The conversation of the local wisdom about palm sugar production: a case study of Ban Laem-Wang in Songkha Province (Master of Science in Thai Studies, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand). [In Thai]

Saksermkiat, J. (2012). The wisdom in palmyra for self-reliance programme: a case study on Thamrong Communitty Banlart District Petchaburi Province (Master of Science in Community Developmemt, Thammasat University, Thailand). [In Thai]

Samantarat, S. & Duangnet, C. (2009). Sufficiency from Palmyra Palm cultural landscape and usage in local-base housing. In Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Architecture and Engineering (pp.334-342) Retrieved February 12, 2021,from https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/index.php?/KUCON/search_detail [In Thai]

Sangkapan, J., Boonprakarn, K. & Suriyo, N. (2015). The sugar palm reaper and food security under palm way in the Satingpra Peninsula. In 6th National Hat Yai Academic Conference on June 26, 2015 at Hat Yai University Auditorium, Somgkha, Thailand. Retrieved February 12, 2021, from http://www.hu.ac.th/conference/conference2015/proceedings/data [In Thai]

Suwannachart, J. (2016). Wall panels from leaves. In 1st University National Academic Conferences Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhon Pathom, Thailand. Retrieved February 12, 2021, from https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle [In Thai]

Thummarak, P. (2010). Social and cultural change in tantanote making: a case study of Moo 6 Ban Dong Huai Luang Ban tan Subdistrict Ban Lat District Phetchaburi Province (Master of Arts in Anthropology, Chulalongkorn University, Thailand). [In Thai]

Wasi, P. (1993). National education and local wisdom. Bangkok: Amarin Printing. [In Thai]

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ