การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้แต่ง

  • วชิระ พรหมวงศ์ 0909 709 165
  • พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ตำราเสียง, การศึกษาทางไกล, การบูรณาการเนื้อหา, สื่อการเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาตำราเสียงฯ (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยตำราเสียงฯ และ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยตำราเสียงฯ รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา

การดำเนินการวิจัยมีการทดลองใช้ตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วย กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในชุดวิชา 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 30 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่  ตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วย 4 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา

               ผลการวิจัย (1) ตำราเสียงสรุปเนื้อหาฯมีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด พบว่า ตำราเสียง 4 เรื่อง มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 83/82, 81/80, 80.5/80 และ 81/81 ตามลำดับ (2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตำราเสียงหลังเรียนสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนด้วยตำราเสียง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วชิระ พรหมวงศ์, 0909 709 165

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก

1. ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ปร.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

References

Brahmawong, C. (2012). Distance Education and Human Resource Development in the Collection of Subjects on Technology and Communication Education and Human Resource Development. Nonthaburi: School of Educational Studies Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Office of Educational Technology Sukhothai Thammathirat Open University. (2018). The Study of Students' opinions about Educational Materials in the Course. Retrieved August 10, from https://oet.stou.ac.th/etresearch/ [In Thai]

Phakdithewa, S. (2015). Research Report Titled: Development of Audio Textbook Design System of Sukhothai Thammathirat Open University. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Sukhothai Thammathirat Open University Reform Committee. (2018). Performance Reform Report Sukhothai Thammathirat Open University (April - December 2018). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Sukhothai Thammathirat Open University. (2020). Report of the Opinion Poll on “Short-term Educational Courses for Students and the General Public.”. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Thadaeng, N. (2008). Methods and Materials for Remote Training in the Collection of Subjects on Technology and Communication for Teaching and Training. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Thaneekulsap, W. (2018). Research Report on the Development of Audio Textbooks for Distance Education in Primary School. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Thooft & Nancy, A. (2011). The Effect of Audio Books on Reading Comprehension and Motivation. Retrieved December 16, from https://www.proquest.com/docview/936509135

Tvdigitalwatch. (2019). Explore Behaviors and Trends Listening to Audio Media of Thai People in 2019. Retrieved August 10, from https://www.tvdigitalwatch.com/news-nbct-18-12-62/ [In Thai]

Weil, J. C. (1996). Models of Teaching. (5th ed.) London: Allyn and Bacon.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23