แนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ประภาส พาวินันท์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

การรู้สารสนเทศ, การรู้เทคโนโลยีดิจิทัล, การเรียนการสอน, ห้องสมุดโรงเรียน

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 400 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 24 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 คน ครูผู้สอน จำนวน 12 คน และครูบรรณารักษ์ จำนวน 6 คน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย=3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ การทบทวนและประเมินผลการศึกษาค้นคว้า  (ค่าเฉลี่ย=4.05) รองลงมาคือ การใช้และการเผยแพร่สารสนเทศ  (ค่าเฉลี่ย=3.93)  การประเมินคุณค่าสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย=3.92) การวิเคราะห์งานและการวางแผนการใช้สารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย=3.89)  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและการค้นคืนสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย=3.89) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภูมิภาค นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระมีทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berthelsen, D., Halliwell, G., Peacock, J., Burke, J., & Ryan, I. (2000). Information literacy - Implications for early childhood teaching. Retrieved October 1, 2020, from https://www.aare.edu.au/data/publications/2000/ber00006.pdf

Chen, L. C., Chen, Y.-H., Ma, W.-I., Chen, L. C., Chen, Y.-H., & Ma, W.-I. (2014). Effects of integrated information literacy on science learning and problem-solving among seventh-grade students. Malaysian Journal of Library & Information Science, 19(2), 35-51

Editorial Staff. (2019). Co education is good or bad (short essay). Retrieved Febuary 15, 2020, from https://www.thecollegestudy.net/2019/01/short-essay-on-co-education-300-words.html

Julien, H., & Barker, S. (2009). How high-school students find and evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development. Library & Information Science Research, 31(1), 12-17. doi:https://doi.org/10.1016/j.lisr.2008.10.008

Karnkhonsue, A. (2014). Development of students' information literacy skills in mathayom suksa six in Chiang Mai Province. (Master Thesis, M.A. in Information Studies, Chiang Mai University). [In Thai]

Majid, S., Chang, Y., & Foo, S. (2016). Auditing information literacy skills of secondary school students in Singapore. Journal Of Information Literacy, 10(1), 44-66. doi:10.11645/10.1.2068

Pongprayoon, P. , Thungnark, N., & Makemuengthong, C. (2019). Development of an instructional model based on connectivism theory to enhance information literacy. Journal of Yala Rajabhat University, 14(2), 256-267. [In Thai]

Punatung, R. (2017). Development of an enrichiment curriculum for enhancing information literacy according to the blended learning and brain-based learning concepts for upper secondary school. (Doctoral Dissertation, Ph.D. in Research of Curriculum and Instruction, Sakon Nakhon Rajabhat University). [In Thai]

Ranaweera, P. (2008). Importance of information literacy skills for an information literate society. Retrieved May 14, 2019, from https://core.ac.uk/download/pdf/11884153.pdf

Saechan, C., & Siriwipat, V. (2017). Information literacy of upper-secondary students in the islamic private schools in southernmost provinces. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 10(2), 31-48. [In Thai]

Sriarun, Y. (2014). A study of social studies teachers' roles in enhancing the information literacy of secondary school students. (Master Thesis, M.Ed. in Teaching Social Studies, Chulalongkorn University). [In Thai]

Turner, K. H., Jolls, T., Hagerman, M. S., O'Byrne, W., Hicks, T., Eisenstock, B., & Pytash, K. E. (2017). Developing

Digital and Media Literacies in Children and Adolescents. Pediatrics, 140(Suppl 2), S122-S126. doi:10.1542/peds.2016-1758p

Upper Secondary Education Bureau. (2015). Guideline for teaching of learning skills to develope the vocational competency in the 21st century. Bangkok: Office of the Basic Education Commission. [In Thai]

Wongkunya, Y. (2012). A study of information literacy of upper secondary school students of Luangporpan Khlongdan Anusorn (Master Project, M.Ed. in Educational Administration, North Bangkok University). [In Thai]

Yu, H., Izhar, T. A. T., Kamal, E. R., Rafedzi, Husin, N., & Mokhtar, W. N. H. W. (2018). Information literacy development through resource-based school projects: Malaysian students experience. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 7(3), 211–225.

Zulkifpeli, B., Yu, H., & Ismail, S. A. (2016). The importance of information literacy among high school students. Research Hub, 2(2), 29–34.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28