พฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากับคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • ประอรนุช โปร่งมณีกุล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสำคัญ:

คุณภาพบริการห้องสมุดโรงเรียน, พฤติกรรมผู้บริหาร, โรงเรียนประถมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 2) คุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนกับคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา และ 4) ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะผสมผสาน โดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การใช้ห้องสมุดโรงเรียนในสองจังหวัดด้วยแบบสอบถามออนไลน์และได้แบบสอบถามที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จำนวน 375 ชุด นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์เส้นทางสร้างตัวแบบพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียน รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นบุคคลสำคัญในการให้ข้อมูลจำนวน 8 คน แล้วดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า

  1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติ จำนวน 6 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ มิติการตัดสินใจ มิติการเป็นผู้นำ มิติการกำหนดเป้าหมาย มิติการควบคุมการปฏิบัติงาน มิติการจูงใจ และมิติการติดต่อสื่อสาร ตามลำดับ
  2. คุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนที่ดำเนินการ จำนวน 5 มิติ โดยรวมทุกอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ มิติผู้ให้บริการ มิติความน่าเชื่อถือของบริการ มิติสถานที่และสิ่งแวดล้อม มิติการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ และมิติลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ
  3.  พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในมิติการเป็นผู้นำในด้านการสร้างวิสัยทัศน์และการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และมิติการควบคุมการปฏิบัติงานในด้านเครื่องมือและความสามารถและทักษะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนในมิติผู้ให้บริการในด้านความรู้ และมิติความน่าเชื่อถือของบริการในด้านการจัดบริการและการเอาใจใส่ ในระดับสูง (R = .741) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  4. ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา คือ การให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำเรื่องสร้างวิสัยทัศน์และการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการใช้เครื่องมือและความสามารถและทักษะ ที่ทำให้ผู้ให้บริการห้องสมุดใช้ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์เพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเอาใจใส่ต่อผู้ใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริการ ที่จะก่อให้เกิดคุณภาพบริการของห้องสมุดโรงเรียนในที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

de Groot, J., & Branch, J.L. (2011). Looking toward the future: Competences for 21st-century teacher-librarians.” Alberta Journal of Educational Research, 57 (3), 288-297.

DoDEA 21. (2014). Self-assessment and reflection continuum. Retrieved March 4, 2021, from https://content.dodea.edu/teach_learn/professional_development/21/docs.

Emyuak, S. (2013). The development of professional competency enhancing model of school librarians. (Doctoral Dissertation, Ph.D. in Research and Development in Education, Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand). Retrieved January 4, 2021, from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/9. [In Thai]

Hidayat, N, & Wulandari, F. (2020). The impact of leadership behavior on school performance. Cakrawala Pendidikan, 39 (3), 493-506. Retrieved April 5, 2020, from https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/31005/pdf_1.

Karnasut, P. (1999). Statistics for behavioral science research (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]

Khamhaengpon, S. (2007). The quality development guidelines of school library under the Office of Kalasin Educational Service Area II. (Mater Thesis, M.Ed. in Educational Administration, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand). [In Thai]

Khannui, S. (2007). Modern libraries: Electronic libraries and the new role of librarians. Academic Services Journal, Prince of Songkla University, 18 (3), 136-139. Retrieved September 5, 2018, from https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/view/318/293. [In Thai]

Library standard 3D. (2010). Retrieved April 4, 2020, from http://www.libraryhub.in.th/2010/11/09/how-to-3dee-library/. [In Thai]

Likert, R. (1967). The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill

Ministry of Education. Department of Academic Affairs. (2000). Manual for primary school library operations. Bangkok: Teachers Council. [In Thai]

Navikarn, S. (1997). Administration. Bangkok: Samakkisarn. [In Thai]

Pahe, S. (2000). Towards the dimension of being a professional education administrator. Academic Journal, Office of the Basic Education Commission, 3 (6), 70-74. [In Thai]

Panichying, M. (2002). Organizing the library to be a self-sufficient learning center. Bangkok: Human Potential Development Center. [In Thai]

Paopan, C. (2016a). School administrators in 21st century. In Kalasin University, Faculty of Education (Eds.), (301-313). 1st National education conference, educational management for local development towards ASEAN community: New direction in the 21st century, Kalasin,

Thailand. Retrieved May 21, 3021, from http://conference.edu.ksu.ac.th/file/20160809_2488101126.pdf. [In Thai]

Paopan, C. (2016b). Fundamental concepts and theories for being leaders of school administrators in the 21st Century. Journal of Educational Administration, Khon Kaen University, 12 (1), 1-9. [In Thai]

Parasuraman, A.P., Berry, L.L., & Zeithaml, V.A. (1991). Perceived service quality as a customer-based performance measure: An empirical examination of organizational barriers using an extended service quality model. Human Resource Management, 30(3), 335-364.

Prachanyothin, N. (1994). Library and Information Services. Bangkok: Department of Library Science, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. [In Thai]

Pruegsasil, N. (2003). An evaluation of library service quality in Rangsit University Library and

Information Center. (Master Thesis, M.A. in Library and Information Science, Chulalongkorn University, Thailand). Retrieved May 30, 2021, from http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/4687/3/Narumon.pdf. [In Thai]

Prongmaneekul, P., & Wongsawangsiri, S. (2019). Situation of school libraries in the lower central region and upper southern region. Phetchaburi: Library and Information Science Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University. [In Thai]

Sancar, M. (2009). Leadership behaviors of school principals in relation to teacher job satisfaction in north Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2855–2864.

Sermvithoon, S. (2011). The role of school administrators in supporting the secondary school libraries’performances in Bangkok metropolitan area and its vicinity. The Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 4 (2), 30-42. Retrieved January 4, 2021, from http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159/2192. [In Thai]

Srihengpaiboon, N. (2005). Administrators’ behavior in Sri-prachan district Office of Suphanburi Education Service Area Zone 1. (Master Thesis, M.Ed. in Educational Administration, Silpakorn University, Thailand). Retrieved May 29, 2021, from http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003014. [In Thai]

Srisamran, S. (2002). Behavior of school administrators according to the opinions of teachers, under the Bang Nam Priao District Primary Education Office, Chachoengsao Province. (Master Thesis, M. Ed. in Educational Administration, Burapha University, Thailand). Retrieved January 4, 2021, from https://webopac.lib.buu.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00211107. [In Thai]

Wachirapreechapong, T. (1981). Library science: Basic knowledge and operations of libraries. Bangkok: Srinakharinwirot University. [In Thai]

The Wallace Foundation. (2012). The school principal as leader: Guiding schools to better teaching and learning. New York: Author. Retrieved November 21, 2019, from www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/effective-principal-leadership/Pages/The-SchoolPrincipal-as-Leader-Guiding-Schools-to-Better-Teaching-and-Learning.aspx.

Wangsin, S. (2002). School administration according to educational reform guidelines. Academic Journal, Office of the Basic Education Commission, 5 (6), 29-30. [In Thai]

Wiriyaphan, T. (2002). Executives in the era of corporate governance. Bangkok: Infomedia Books. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28