การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง

  • พลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กชพัช เขียวเม่น คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

     ห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นห้องสมุดระดับคณะได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพมาใช้ประเมิน 3 เกณฑ์ คือ (1) เกณฑ์คุณภาพในการประเมินระดับหลักสูตร (AUN-QA)  (2) เกณฑ์การรับรองปริญญาในสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด และ (3) มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการให้บริการของห้องสมุดฯ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษาในการรับรองมาตารฐานทางการศึกษา และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการในสังกัดห้องสมุดฯ ผลการวิจัยพบว่า คณะฯ และห้องสมุดมีการดำเนินการและการให้บริการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในทุกหัวข้อ 100% ด้านพฤติกรรมการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการ พบว่า ใช้บริการที่เป็นกลุ่มอาจารย์มีจำนวนครั้งของการยืมหนังสือมากที่สุด คิดเป็น 44% งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด มีการจัดซื้อน้อยที่สุด 0.46% หนังสือที่จัดซื้อแต่ไม่มีอยู่ในรายการหนังสืออ้างอิง มคอ. 3 มีการจัดซื้อ 85.71% ของการจัดซื้อหนังสือทั้งหมด หนังสือที่จัดซื้ออยู่ในหลักสูตรแต่ไม่มีอยู่ในเอกสารหนังสืออ้างอิง มคอ.3 มี 6.45%

Downloads

Download data is not yet available.

References

Crawley-Low, J. V. (2002). Collection analysis techniques used to evaluate a graduate-level toxicology collection. Journal of the Medical Library Association. 90(3), 310–316.

Faculty of Physical Therapy Mahidol University. (2014). Guide to Criteria for Accreditation of Degrees in Physical Therapy Professions. Mahidol University Faculty of Physical Therapy. [In Thai]

Intharapanich, A. (2019). The role of the library for educational quality assurance: case study of the Faculty of Pharmacy Mahidol University. Bangkok: Thailand Quality Education Forum. [In Thai]

Jewbuddhidham, P. (2021). ASEAN university network quality assurance-AUN-QA. Retrieved March 30, 2022, from https://e-library.siam.edu/aun-qa-support-2563/ [In Thai]

Ministry of University Affairs. (2001). Higher Education Institution Library Standards B.E. 2544. Ministry of University Affairs. Retrieved March 30, 2022, from https://shorturl.asia/FeIBP [In Thai]

National Education Act BE, 2542. (1999). Retrieved March 30, 2022, from http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A41.pdf [In Thai]

Quality Assurance Faculty of Engineering Mahidol University. (2022). Definition of educational quality assurance. Retrieved March 30, 2022, from https://shorturl.asia/6dRwj [In Thai]

Supaporn's Blog. (2014). A collection of things to know Librarian information science information resource management. Collection Analysis (part2). Retrieved June 4, 2022, from https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/14/collection-analysis-part2/. [In Thai]

Wittayawuttikul, R. (2016). The role of libraries in AUN-QA. Ruchareka's Blog. Retrieved March 30, 2022, from https://shorturl.asia/PwyI6 [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28