การปรับห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่: สาระจากการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564

ผู้แต่ง

  • กัลยา ยังสุขยิ่ง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

โควิด-19, บริการของห้องสมุด, การเรียนออนไลน์, พื้นที่การทำงานร่วมกัน, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

บทความนี้ นำเสนอสาระจากการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 ซึ่งกล่าวถึงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากร โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบออนไลน์ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Google Classroom มาใช้ มีกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ให้ครูและนักเรียนได้พบปะและปรึกษากันผ่านทางกลุ่มไลน์ และให้บริการด้วยระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เช่นกัน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Classroom Capture มาใช้ โดยห้องสมุดช่วยสนับสนุนบันทึกการสอนของอาจารย์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยยังได้เพิ่มการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ในช่วงที่ต้องปิดห้องสมุด จัดอบรมการใช้ห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรม การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม การสอนการรู้สารสนเทศผ่านสื่อสังคม (Social Media) หรือโปรแกรมซูม (Zoom) รวมถึงพยายามปรับห้องสมุดให้เป็นแบบที่ใช้คนดูแลน้อยที่สุด  เรียกว่า “Unman Library” ส่วนหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น กรมศิลปากร ได้ปรับเปลี่ยนการบริการของหอสมุดแห่งชาติให้เป็นการบริการการอ่านในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางออนไลน์ ปรับเปลี่ยนบริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นการให้บริการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพื่อให้เข้าชมผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และให้หอจดหมายเหตุจัดพิมพ์หนังสือจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่ต้องการอ่านในแบบรูปเล่ม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buakaew, W. (2021). Transforming new teaching and learning online. Paper presented at The 45th Meeting Preparation of Library Week Online 2021 in the Topic: Reinventing Libraries for Online Learning. Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1KxtydqHiYrPRFjh3paTCEuShBcroW1rB/view [InThai]

Chulalongkorn University. (2020). Chula UltimateX Library ต้นแบบ Unmanned Library. Retrieved from https://www.chula.ac.th/news/36202/ [InThai]

National Library of Thailand. (n.d.). Databases. Retrieved from https://www.nlt.go.th/ [InThai]

Petsom, A. (2021). Reinventing of online library services in the new normal. Paper

presented at The 45th Meeting Preparation of Library Week Online 2021 in the

Topic: Reinventing Libraries for Online Learning. Office of Academic

Resources, Chulalongkorn University, Bangkok. Retrieved from https://www.tla.or.th/attachments/article/349/20210702_tla1.pdf [InThai]

Satri WatRakhang school Library Fanpage. (2021). Public relations..There are 2 channels

to access S.R e-book: by download application (sr library) and via

http://www.sr.ac.th/[status update]. Facebook. Retrieve from https://facebook.com/permalink.php?story_fbid= 165577580200200&id=131611813596817&_rdc=1&_rdr [InThai]

The Fine Arts Department. (2019). Learning Resources. Retrieved from https://www.finearts.go.th/main [InThai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23