บรรณาธิการ

 

 

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

 

 พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระปลัดสมชาย ปโยค,ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดร.อุทัย สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร.ประสิทธิ์ แก้วศรี

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร

 

ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

แพทย์หญิงกฤตชญา ฤทธิ์ฤๅชัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ผศ.วระเดช ภาวัตเวคิน

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ

ประสานงาน

 

 

 

 แม่ชีธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

  เกษริน บุตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย