วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร เป็นวารสารวิชาการของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และผลงานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอองค์ความรู้ใหม่ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในเชิงวิชาการ

 

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

              1) บทความวิจัย (Research Article)
              2) บทความวิชาการ (Academic Article)

              3) วิจารณ์หนังสือ (Book Review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร

              กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ เป็น 3 เดือน

              ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
              ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
              ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
              ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม