ทางวารสารได้ปรับคำแนะนำสำหรับผู้เขียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นตันไป