ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อสมรรถนะผู้ประกอบการ และผลการประกอบการของธุรกิจ SMEs

ผู้แต่ง

  • สิริรัตน์ ทองบุรี วีระศักดิ์ จินารัตน์ วีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร พจน์ ยงสกุลโรจน์ -

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมองค์กร, สมรรถนะผู้ประกอบการ, ผลประกอบการองค์กร

บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะผู้ประกอบการที่มีต่อผลประกอบการองค์กร โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความเห็นของกลุ่มผู้บริหารและเจ้าของกิจการโรงเรียนเอกชนจำนวน 321 คน และนำกลับมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลพยากรณ์ต่อสมรรถนะผู้ประกอบการได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลร่วมกันที่ R 2 .66 กับมีความคลาดเคลื่อนสะสมที่ร้อยละ 29 ค่าแปรปรวนเท่ากับ 159.70 (Sig. 000) และองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรในด้าน วัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมผู้ประกอบการ วัฒนธรรมราชการ และวัฒนธรรมแบบตลาด มีอิทธิพลร่วมกันต่อสมรรถนะผู้ประกอบการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร้อยละ 32, 24, 19, 24 ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของสมรรถนะผู้ประกอบการในด้านการใช้งานมีอิทธิพลพยากรณ์ต่อผลประกอบการธุรกิจที่ร้อยละ .49

References

เอกสารอ้างอิง

ประสพชัย พสุนนท์. (2557). ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ, วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 27(1), 144-163.

วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2564). ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 1; อุบลราชธานี, ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด.

วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2564). มาตรฐานงานวิจัยเชิงปริมาณและการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 1; อุบลราชธานี, ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด.

Ahmad, N. H., Halim, H. A., & Zainal, S. R. M. (2010). Is entrepre neurial competency

the silver bullet for SME success in a devel oping nation. International Business Management, 4(2), 67-75. https://doi.org/10.3923/ibm.2010.67.75

Chandler, G. N., & Jansen, E. (1992). The founder's self-assessed competence and

venture performance. Journal of Business Venturing, 7(3), 223-236

Cruz-Ros, S., Garzon, D., & Mas-Tur, A. (2017). Entrepreneurial competencies and

motivations to enhance marketing innova tion in Europe. Psychology & Marketing, 34(11), 1031-1038 https://doi.org/10.1002/mar.21042

Garcia-Sánchez, E., García-Morales, V. J., & Martin-Rojas, R. (2018). Analysis of the

influence of the environment, stakeholder integration capability, absorptive capacity, and technological skills on organizational performance through corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2):345-377

Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature

review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92-111.

https:// succ doi.org/10.1108/13552551011026995

Obschonka, M., Silbereisen, R. K., Schmitt-Rodermund, E., & Stuetzer, M. (2011).

Nascent entrepreneurship and the developing individual: Early entrepreneurial competence in adolescence and venture creation success during the career. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 121-133

Salman M. S., Mohd N., Mohd S. & Arfan S. Determinants of Entrepreneurial Skills Set in Pakistan: A Pilot Study, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 2016 6(2) 76-86.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29