ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ความสามารถในการทำกำไรกับ ผลตอบแทนกรรมการบริหาร: หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มบริษัทดัชนี SET 50

ผู้แต่ง

  • พิชญา อัฒจักร และสุภาพร ทองสร้อย

คำสำคัญ:

ความสามารถในการทำกำไร, การกำกับดูแลกิจการ, ผลตอบแทนกรรมการบริหาร

บทคัดย่อ

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการกับผลตอบแทนกรรมการบริหาร  และ 2) ผลกระทบของความสามารถในการทำกำไรกับผลตอบแทนกรรมการบริหาร: หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มบริษัทดัชนี SET 50 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2565  จำนวน 247 ตัวอย่าง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) )

  ผลการวิจัยพบว่า การกำกับดูแลกิจการ ที่วัดจากการควบรวมอำนาจของกรรมการบริหาร และขนาดของคณะกรรมการบริษัท ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนกรรมการบริหาร แสดงว่าการที่บริษัทมีการควบรวมอำนาจของกรรมการบริหารและขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่มากขึ้นจะส่งผลให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรที่วัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนกรรมการบริหาร แสดงว่า การที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงขึ้นส่งผลให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารลดลง ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนจากส่วนของ      ผู้ถือหุ้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนกรรมการบริหาร งานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานกำกับดูแลสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาตัวแทนได้

Author Biography

พิชญา อัฒจักร และสุภาพร ทองสร้อย

References

Ayadi, N., & Boujèlbène, Y. (2013). The influence of the board of directors on the executive

compensation in the banking industry. Global Business & Management Research, 5.

Adthajak, P. & Poonpool, N. (2023). The Trends in Compensation Measure of Board of Directors from Past to Present. The 9th Business, Economics and Communications International Conference (The 9th BECIC2023) & The 10th National Conference, 2023 . 257- 268. https://bec.nu.ac.th/becic/files/NPSC2023.pdf

Bersa, A. (2021). The Relationship between Firm Performance, Earnings Management, and Executive Compensation of Thailand Listed Company. (Master’s Thesis). Prince of Songkla University. Thailand.

Chinchotangkul, R. (2007). The relationship between corporate governance and audit fees of listed

companies in the stock exchange of Thailand. (Master’s Thesis). Chulalongkorn

University. Thailand.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. New Jersey : Saddle River.

Husnin, A.I., Nawawi, A., & Salin, A.S. (2013). Corporate governance structure and its relationship with audit fee-evidence from Malaysian public listed companies. Asian Social Science, 9, 305-317.

Janjarasjit, S., Uthayapong, T. & Adthajak, P. (2023). Corporate Governance and Audit Quality in Thailand. Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, 9-10 August 2023. (page 54-60). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Retrieved from https://prosiding.umy.ac.id/icosi/index.php/picosi/issue/view/12

Jensen, M.C. (1993). The modern industrial revolution, exit, the failure of internal control Systems’,

Journal of Finance, 48(3), 831-880.

Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Jinarat, V. (2022). Modern Research Methodology. Ubon Ratchathani : Yong Sawat Inter Group Company Limited.

Meijerink, J., & Bondarouk, T. (2023). The duality of algorithmic management: Toward a research agenda on HRM algorithms, autonomy and value creation. Human Resource Management Review, 33(1), 100876.

Narayam, S. & Suwanna, T. (2018). The Relationship between Profitability and Executive Compensation of Companies Listed on The Stock Exchange. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 13(3), 26-33.

Namkhan, J., Songjarean, P. & Sahunalu, S. (2022). The Relationship Between Profitability and Executive Compensation of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. Rajapark Journal, 16(46), 342-355.

Sabsombat, P. (2014). Characteristics and Remuneration of Executives Who Influence the Performanceof Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 15, 385-397.

Saechua, P., & Boonmunewai, S. (2019). The relationship between family-firms, executive

compensation, and firm performance of listed in the Stock Exchange of Thailand. Journal of

Business Administrator and Accountancy, 2, 75–95.

Saengwanitwattana (2020). Effect Of Top Management And Board Compensation On Firm

Performance Through Risk Management. (Master’s Independent Study).

Thammasat University, Thailand.

Srisukha, P., Sutthachai, S. & Uthayapong, T. (2022). The Relationship Between Chief Executive Office

(CEO) Characteristics and Audit Fee of Companies listed in the Stock Exchange of Thailand.

Journal of Federation of Accounting Professions, 4(10), 20 – 42.

Sukitpraneenit, S., Nititeerat, S., Noibuddee, N., & Vishuphong. P. (2022). Comparison of Investment

Performance in SET50 Stocks and SET50 Index Funds with Dollar - Cost Averaging (DCA)

Strategy. Journal of Innovation in Business, Management, and Social Sciences, 3(1), 20-41.

The Stock Exchange of Thailand (2012). Executive Compensation for listed companies 2012. Retrieved from https://setsustainability.com/download/c94vox6q7uzpgyk

The Stock Exchange of Thailand. (2023). SET50 & SET100 INDEX CONSTITUENTS. Retrieved from

https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/ Documents/Regulation/CGCode.pdf.

Wonglacron, S. & Sanpakdee, P. (2023). The Impact of the Board Structure on the Performance of

Companies Listed on the MAI Stock Exchange. Journal of Legal Entity Management and

Local Innovation, 9(4), 1-13.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29