การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง

Main Article Content

รัชนีวรรณ สันลาด
จุฑามาศ คำนาสัก
นครินทร์ แปงแก้ว
ภัทราพร ท้าวขว้าง
อนาวิล ทิพย์บุญราช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการปลูกผักออร์แกนิก ที่ไม่มีการศึกษาและวางแผนการผลิตผักออร์แกนิกให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละเดือน ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดทุนและเกิดของเหลือในแต่ละเดือน ทางผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลของต้นทุน ผลผลิตที่ได้ ยอดขาย ผลต่างระหว่างผลผลิตกับยอดขาย และผลกำไรของผัก 6 ชนิด ได้แก่ ผักกรีนโอ๊ค ผักเรดโอ๊ค ผักคอส ผักฟินเลย์ ผักขึ้นฉ่าย และผักบัตเตอร์เฮด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการผักออร์แกนิกแต่ละชนิดของลูกค้า โดยใช้โปรแกรม Minitab เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ในการทำการพยากรณ์ ผลการดำเนินการ พบว่า เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับผักกรีนโอ๊คและผักคอส ได้แก่ วิธีปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียลโดยวิธีของวินเทอร์ ผักเรดโอ๊ค ได้แก่ วิธีปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบง่าย ผักฟินเลย์ ผักขึ้นฉ่าย และผักบัตเตอร์เฮด ได้แก่ วิธีสมการถดถอยเชิงเส้น และจากการเปรียบเทียบร้อยละผลต่างระหว่างผลผลิตกับยอดขายก่อนการใช้โมเดลและหลังการใช้โมเดล สามารถลดปริมาณของเหลือลงได้ 5.920 % และมีผลการเปลี่ยนแปลงของผลกำไรเท่ากับ 50.525 %

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรินทร์ กาญทนานนท์. (2561). การพยากรณ์ทางสถิติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

กรีนเนท. (2561). ข้อมูลด้านการตลาดสินค้าออร์แกนิก [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.greennet.or.th/article/411.

ธนกฤษ ผัดเป้า และศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์.(2561). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ของร้านผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน [ออน์ไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://imcmu.eng.cmu.ac.th/pdf/60063204.pdf

ธีระพงษ์ ทับพร และคณะ. (2561). การพยากรณ์ยอดขายและการบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าคาง หมึกยักษ์แช่แข็ง : บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน [ออน์ไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://www.thonburiu.ac.th/Journal_SIT/Vol2_No2-3.pdf

นิตินัย รุ่งจินดารัตน์ และศรันต์ ทัศกานิเวศน์. (2562). การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแบบคลาสิค :การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย [ออน์ไลน์]. เข้าถึงได้จาก :https://dtc.ac.th/wpcontent/uploads/2019/08/

นิรนาม. ม.ป.ป. การพยากรณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/

นิรนาม. ม.ป.ป. ข้อมูลด้านการตลาดสินค้าออร์แกนิก [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :https://ditp.go.th/ contents_attach/248169/248169.pdf.

บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด. (2550).Minitab 15 Statistical Software.กรุงเทพฯ : บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด.

ปรัชญา พละพันธุ์. (2560). คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab.นนทบุรี : ไอดีซีฯ.

ปรีชา อุนะวงศ์ และคณะ. (2560).การศึกษาความเที่ยงตรงของการพยากรณ์ยอดขายสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดฉมาพรคอนสตรัคชั่น [ออน์ไลน์]. เข้าถึงได้จาก:https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/9772018-05-01.pdf

ปิยานันท์ ทองโพธิ์. (2558). การประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อวางแผนการผลิตกรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดชั้นใน [ออน์ไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.repository.rmutt.ac.th/dspa ce/bitstream/123456789/3155/1/

พลากร กลมกูล. (2560). การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา [ออน์ไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.thaiscience.info/Journals/Article/

พิภพ ลลิตาภรณ์. (2556). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิชัย แหวนเพชร. (2547). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ : หจก.ธรรกมลการพิมพ์.

วีระชัย แสงฉาย และคณะ. (2559).การศึกษาแนวทางการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์กระจูด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ จ.พัทลุง [ออน์ไลน์].

เข้าถึงได้จาก :http://www.hu.ac.th/conference/ proceedings/data/

ศิริรัตน์ สารแสง และคณะ. (2562).พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [ออน์ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://paj.rmu.ac.th/jn/home/journal_file/250.pdf

ศูนย์วิจัยกสิกร. (2561). ตลาดออร์แกนิกธุรกิจสร้างเงิน SME ไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http:// www.kasikornbank.com/th/business/sme/.

สมเกียรติ เกตุเอี่ยม. (2548). เทคนิคการพยากรณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา :มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปMINITAB for Windows. กรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์.