การออกแบบและสร้างเครื่องลอกผิวใบสับปะรด สำหรับตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Main Article Content

พงศกร สุรินทร์
สรายุทธ มาลัยพันธุ์
จรนันทร์ โพธิวงค์
ธนโชติ คำทา
ภัทราชัย รัตนวิภาดา
ภัทราชัย รัตนวิภาดา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องลอกผิวใบสับปะรด และเพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องลอกผิวใบสับปะรด  วิธีการวิจัย ออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องลอกผิวใบสับปะรด สร้างเครื่องลอกผิวใบสับปะรด และทดสอบสมรรถนะเครื่องลอกผิวใบสับปะรด ผลการวิจัย  การใช้ใบมีดแบบ 8 ใบ ลอกผิวใบสับปะรดได้ 6.73 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การใช้ใบมีดแบบ 12 ใบ  ลอกผิวใบสับปะรดได้ 7.14 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในทำงาน 6 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 4.5 หน่วยต่อวัน  ค่าไฟฟ้า 16.72695 บาทต่อวัน         

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และนันทยา เก่งเขตร์กิจ, “ ใบสับปะรด: แหล่งเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม”, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีที่ 30,(2), พ.ศ.2557, หน้า 1-9.
[2] “สรุปสาระสำคัญแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2580)”, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http:// www.nscr.nesdc.go.th/, 2021. (10/09/2021)
[3] จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, เกรียงไกร แซมสีม่วง และเอกชัย บัวคลี่, “การศึกษาและทดสอบเครื่องตัดใบบัวหลวง”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี, ปีที่ 19,(2), พ.ศ.2563, หน้า 113-123
[4] “การคำนวณค่าไฟฟ้าและการบำรุงรักษา ”, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http:// www. pcat.ac.th/, 2021. (10/09/2021)
[5] กฤษฎากร บุดดาจันทร์ และนิพนธ์ ภูวเกียรติกําาจร, เครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอ”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย, ปีที่ 1,(2), พ.ศ.2559, หน้า 65-74.
[6] จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, เกรียงไกร แซมสีม่วง, ปาริษา งามนิล, และ ธีรภัทร์ จูอี้, “การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 17,(1), พ.ศ.2562, หน้า 127-137.
[7] พิมพ์พรรณ ปรืองาม, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ และอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, “เครื่องเตรียมท่อนอ้อยสําหรับคั้นนํ้า”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 34,(2), พ.ศ.2560, หน้า 44-49.
[8] พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, ปิยชาติ พุ่มมณี, ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต กิตติศักดิ์ กิติรัตน์, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, อนุชา เชาว์โชติ อุทัย ธานี และสําเริง ช่างประเสริฐ, “การวิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก”, วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 38,(3), พ.ศ.2563, หน้า 230-240.