ด่านตรวจคนเข้าเมือง,จองคิว การสร้างเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย การสร้างเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย

Main Article Content

Surapong chaijan
พิทักษ์พงษ์ พุทธโคตร

บทคัดย่อ

การสร้างเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย 2) เพื่อให้คนต่างชาติสะดวกต่อการจองคิวบนโทรศัพท์มือถือ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มาใช้บริการของงานบริการคนต่างด้าวและเจ้าหน้าที่ตรวจเข้าเมืองหนองคาย จำนวนทั้งหมด 40 คน ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน และผู้บังคับบัญชาการ จำนวน 1 คน ผลการศึกษาพบว่า


1. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าว
ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.41) ด้านการออกแบบกราฟิก โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.36) ด้านเนื้อหา โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.84, S.D. = 0.33) และด้านประโยชน์และการนำไปใช้ โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86, S.D.= 0.32)


2. ผลการศึกษาควมพึงพอใจ จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมือง หนองคาย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2549). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อีอินโฟดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์.
[2] ยงยุทธ ทองชัย. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษา การจองคิวร้านอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น. (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).