การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที่ศึกษาอยู่ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

Main Article Content

กันติชา สุขช่วย
จตุราพร สีหาบุตร

บทคัดย่อ

          การจัดทำการศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที่ศึกษาอยู่ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรชันแซดที่ศึกษาอยู่ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย


          กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่มนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จำนวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่


แบบสอบถามพฤติกรรและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว จำนวน 59 ทั้งหมด  ซึ่งค่าอำนาจจำแนกมีค่า ตั้งแต่ 0.361- 0.746 และมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้


          1.ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 244 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 22 ปี จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 เกิดในปีพ.ศ. 2545 จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 ศึกษาอยู่ในการศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 ศึกษาอยู่ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 มีช่วงของรายได้อยู่ระหว่าง 3,001 -5,000 บาท จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25


  1. 2. ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวย้อนหลังเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีการเดินทางไปเที่ยว ประมาณ 1- 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนมีผู้ร่วมเดินทางเป็นครอบครัว ญาติ เพื่อหรือคู่รัก เดินทางเองโดยพาหนะส่วนตัว ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ชอบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมที่ทำในการท่องเที่ยวคือชมทิวทัศน์/นั่งเล่น ท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่เดือนธันวาคมภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่นิยมเดินทางไป ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน เพื่อนหรือคู่รักเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวรับข้อมูลจากการบอกปากต่อปาก สถานที่ในการรับประทานอาหารในการท่องเที่ยว คือร้านอาหารตามสั่ง ส่วนใหญ่พักโรงแรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละครั้ง 2,501- 3,000 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายที่พักต่อคืนอยู่ในช่วงราคา  501-1,000 บาท ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อวัน อยู่ในช่วงราคา501-1,000 บาท และค่าใช้จ่ายในเรื่องยานพาหนะรวมทั้งค่าน้ำมันรวมกันต่อวัน อยู่ในช่วงราคา 501-1,000 บาท และปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเดินทาง คือ ค่าที่พักแพงส่วนสถานที่ในจังหวัดหนองคายชอบไปท่องเที่ยว คือ ผาตากเสื้อ

  2. ด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจในพฤติกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของแรงจูงใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านอารมณ์ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านกายภาพและด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย