แนวทางการพัฒนาความรู้การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

Main Article Content

wichit aiangoon
อลิษา ประสมผล
กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
ฉวี สิงหาด
วราภรณ์ ศรบัณฑิต
วัชรินทร์ อรรคศรีวร
ยุทธนา พรรคอนันต์

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพปัญหาและอุปสรรค การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้ทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด    จำนวน  37 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     


 ผลการวิจัย  พบว่า  1) สภาพปัจจุบันในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอแหลมงอบ เป็นเพียงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย   ไม่มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน  และเป็นการจัดทำบัญชีแบบง่ายๆ  ด้วยมือและใช้เพียงเครื่องคิดเลขเป็นส่วนใหญ่โดยประธานวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีวุฒิศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี   โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ เป็นผู้ดูแลรวมถึงประสานงานด้านต่าง ๆ   มีการจัดอบรมการทำบัญชีเป็นครั้งคราว  2) สภาพปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำบัญชีในภาพรวม ทั้ง  4 ด้าน  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านเอกสาร วิธีการจัดการเอกสารทางบัญชี  ด้านเครื่องมือและสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  และด้านการประสานงานและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 4 ด้านในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านเครื่องมือและเครื่องและสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีมากที่สุด 3) แนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนควรได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากภาครัฐและเอกชน ในทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง  ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันและง่ายต่อการตรวจสอบต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการเกษตร (2562). คู่มือการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน. [สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2563] จาก :

http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SKC/wCE.pdf.

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (2562). คู่มือนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. [ สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ] จาก :

http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SSV/CEE.pdf.

ชลกนก โฆษิตคณิณ (2560). ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย (2556). แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร.รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่51. (หน้า253-260). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (2564). รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน. [สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2563] จาก : http://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php

วัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554

สุภาวดี ขุนทองจันทร์, การวิจัยธุรกิจ,สำนักพิมพ์ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด, พ.ศ.2560, หน้า 164

สินธะวา คามดิษฐ์, กมลทิพย์ อาร์ทอร์ส, กิตติยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา, เฉลิมสิน สิงห์สนอง, นภาภรณ์ จันทรศัพท์ และ ทัดดาว แนบเนียน, ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น,สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,

พ.ศ.2556, หน้า 77

ไฮลดา สุดินปรีดา (2563). ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.รายงานการประชุมหาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11. (หน้า 1735-1745).

โครงการชลประทาน จังหวัดตราด (2558). ข้อมูลของจังหวัดตราด. [ สืบค้นวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ] จาก : https://www.govesite.com/tratrid9/content.php?mcid=20170118100451pKMHwfk