การทดแทนแป้งสาลีด้วยข้าวกล้องงอก (มะลินิลสุรินทร์) ในขนมปังขาไก่

Main Article Content

นิภาพร กุลณา
สุรีย์ ทองกร
พยุงศักดิ์ บุญศิริ
รัศมี ตาหลวง
รมิตา เรือนสังข์
พัชรินทร์ กุลณา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตขนมปังขาไก่และเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวกล้องมะลินิลสุรินทร์งอกที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีโดยศึกษาอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องมะลินิลสุรินทร์งอก 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0 10 20 30 และ 40 โดยวางแผนการทดลองแบบผสม (Mixture design) ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale ผลการศึกษาพบว่า การใช้แป้งข้าวกล้องมะลินิลสุรินทร์งอกทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 20 ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก (8.06) ซึ่งผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่ที่พัฒนาได้ 1 กล่อง บรรจุ 120 กรัม แบ่งรับประทาน 4 ครั้ง องค์ประกอบทางเคมีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (30 กรัม) พลังงาน 442.55 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต  55.82 กรัม ไขมัน 46.43 กรัม โปรตีน 9.34 กรัม และโซเดียม 14.04 มิลลิกรัม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจ

ร้านเบเกอรี่, สำหนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

พ.ศ.2548.

ชนากานต์ ธิลา, เบเกอรี่, พ.ศ.2553, แหล่งที่มา:

http://www.photoartcmu.com/sites/de

fault/files/4_2.pdf, 27 มกราคม 2565.

Euromonitor International, 2015, The growth

rate of bakery market in Thailand. Available Source: http://positioningmag.com/1104367, 27 มกราคม 2565.

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์, พ.ศ.2563, EIC กางแผนปี 63

ปรับกลยุทธ์แบรนด์ขนมอบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ผู้บริโภครุ่นใหม่, แหล่งที่มา: https://www.kaohoon.

com/content/345162, 27 มิถุนายน 2565.

ทักษิณา ข่ายแก้ว, พ.ศ.2560, องค์การอนามัยโลกเตือน

โรคอ้วนในเด็ก เพิ่มขึ้นทั่วโลก 10 เท่า ช่วง 40 ปี, แหล่งที่มา: https://www.voathai.com/a/child-obesity-epidemic-tk/416569.html, 1 พฤษภาคม 2565.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

พ.ศ.2558, รายงานพิเศษ : กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรม แป้งจากบัว และมันเทศ ทดแทนแป้งสาลี, แหล่งที่มา: http://www.acfs.go.th/read news.

php?id=11897&ntype=09, 18 กุมภาพันธ์ 2565.

Sumargo, F., Gulati, P., Weier, S.A., Clarke, J.

and Rose, D., Effects of processing

moisture on the physical properties and in

vitrio digestibility of starch and protein in

extruded brown rice and pinto composite

flours, Food Chemistry, 2016, 15, pp.726-733.

อภิญญา เจริญกุล. การแปรรูปอาหารเบื้องต้น (บทที่ 1-5),

สำหนักพิมพ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พ.ศ.2553, หน้า 148 น.

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว, พ.ศ.2560, ข้าวมะลินิลสุรินทร์,

แหล่งที่มา: https://www.thairicedb.com/rice-

detail.php?id=17, 28 มกราคม 2565.

สุนัน ปานสาคร และจตุรงค์ ลังกาพินธุ์, ข้าวกล้องงอกทำง่ายได้ประโยชน์สูง, สำนักพิมพ์บริษัท ทริปเฟิ้ล กรุ๊ป จำกัด, พ.ศ.2556, หน้า 11-13 น.

ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์.

“อิทธิพลของกระบวนการทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างเฮกการี่”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 8, พ.ศ.2558, หน้า 67-85.

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเกษตร/คณาจารย์ภาควิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, พ.ศ.2549.

ไพโรจน์ วิริยจารี. การประเมินทางประสาทสัมผัส,

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

พ.ศ.2545.

Cochran, W.G. Sampling Techiques, New York:

John Wiley & Sons. Inc, 1953.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. สำนักพิมพ์บิสซิเนสอาร์ แอนด์ดี, พ.ศ. 2552.

บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด, พ.ศ.2564, แป้งทำขนม, แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/z5ZNW , 15 พฤษภาคม 2565.

Department of Disease Control, 2019, Number and rates of patient in 2017-2019(High blood pressure, Diabetes, Corona artery disease, Stroke), Available Source: http://www.thaincd.com/2016/mission

/Documentsdetail.php?id=13684&tid=32&gid=1-020, 2022, May, 27.

พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และอาทิตา สาหัดสะตา, “ปริมาณ

กรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาวที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”, วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 13, พ.ศ.2564, หน้า 1-11.

The MATTE, 2018, Trend of 'purple food' of

with coordinates of restaurants and cafes for tasting and taking photos on IG, Available Source: https://thematter.co/enter

tainment/purple-food-trend-2017/25783, 2022, May, 27.

TCDC, 2012, TREND2018: Food 01 All Day

Snacking, Available Source: http://www.tcdc.

or.th/articles/others/28289/#TREND2018-Food-01-All-Day-Snacking, 2022, May, 27.

วิวัฒน์ หวังเจริญ, “การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้

สเกลวัดความพอดี”, วารสารอาหาร, ปีที่ 44, พ.ศ.2556, หน้า 18-24.

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจ

ร้านเบเกอรี่, สำหนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

พ.ศ.2548.

ชนากานต์ ธิลา, เบเกอรี่, พ.ศ.2553, แหล่งที่มา:

http://www.photoartcmu.com/sites/de

fault/files/4_2.pdf, 27 มกราคม 2565.

Euromonitor International, 2015, The growth

rate of bakery market in Thailand. Available Source: http://positioningmag.com/1104367, 27 มกราคม 2565.

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์, พ.ศ.2563, EIC กางแผนปี 63

ปรับกลยุทธ์แบรนด์ขนมอบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ผู้บริโภครุ่นใหม่, แหล่งที่มา: https://www.kaohoon.

com/content/345162, 27 มิถุนายน 2565.

ทักษิณา ข่ายแก้ว, พ.ศ.2560, องค์การอนามัยโลกเตือน

โรคอ้วนในเด็ก เพิ่มขึ้นทั่วโลก 10 เท่า ช่วง 40 ปี, แหล่งที่มา: https://www.voathai.com/a/child-obesity-epidemic-tk/416569.html, 1 พฤษภาคม 2565.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

พ.ศ.2558, รายงานพิเศษ : กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรม แป้งจากบัว และมันเทศ ทดแทนแป้งสาลี, แหล่งที่มา: http://www.acfs.go.th/read news.

php?id=11897&ntype=09, 18 กุมภาพันธ์ 2565.

Sumargo, F., Gulati, P., Weier, S.A., Clarke, J.

and Rose, D., Effects of processing

moisture on the physical properties and in

vitrio digestibility of starch and protein in

extruded brown rice and pinto composite

flours, Food Chemistry, 2016, 15, pp.726-733.

อภิญญา เจริญกุล. การแปรรูปอาหารเบื้องต้น (บทที่ 1-5),

สำหนักพิมพ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พ.ศ.2553, หน้า 148 น.

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว, พ.ศ.2560, ข้าวมะลินิลสุรินทร์,

แหล่งที่มา: https://www.thairicedb.com/rice-

detail.php?id=17, 28 มกราคม 2565.

สุนัน ปานสาคร และจตุรงค์ ลังกาพินธุ์, ข้าวกล้องงอกทำง่ายได้ประโยชน์สูง, สำนักพิมพ์บริษัท ทริปเฟิ้ล กรุ๊ป จำกัด, พ.ศ.2556, หน้า 11-13 น.

ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์.

“อิทธิพลของกระบวนการทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างเฮกการี่”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 8, พ.ศ.2558, หน้า 67-85.

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเกษตร/คณาจารย์ภาควิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, พ.ศ.2549.

ไพโรจน์ วิริยจารี. การประเมินทางประสาทสัมผัส,

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

พ.ศ.2545.

Cochran, W.G. Sampling Techiques, New York:

John Wiley & Sons. Inc, 1953.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. สำนักพิมพ์บิสซิเนสอาร์ แอนด์ดี, พ.ศ. 2552.

บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด, พ.ศ.2564, แป้งทำขนม, แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/z5ZNW , 15 พฤษภาคม 2565.

Department of Disease Control, 2019, Number and rates of patient in 2017-2019(High blood pressure, Diabetes, Corona artery disease, Stroke), Available Source: http://www.thaincd.com/2016/mission

/Documentsdetail.php?id=13684&tid=32&gid=1-020, 2022, May, 27.

พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และอาทิตา สาหัดสะตา, “ปริมาณ

กรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาวที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”, วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 13, พ.ศ.2564, หน้า 1-11.

The MATTE, 2018, Trend of 'purple food' of

with coordinates of restaurants and cafes for tasting and taking photos on IG, Available Source: https://thematter.co/enter

tainment/purple-food-trend-2017/25783, 2022, May, 27.

TCDC, 2012, TREND2018: Food 01 All Day

Snacking, Available Source: http://www.tcdc.

or.th/articles/others/28289/#TREND2018-Food-01-All-Day-Snacking, 2022, May, 27.

วิวัฒน์ หวังเจริญ, “การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้

สเกลวัดความพอดี”, วารสารอาหาร, ปีที่ 44, พ.ศ.2556, หน้า 18-24.

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจ

ร้านเบเกอรี่, สำหนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

พ.ศ.2548.

ชนากานต์ ธิลา, เบเกอรี่, พ.ศ.2553, แหล่งที่มา:

http://www.photoartcmu.com/sites/de

fault/files/4_2.pdf, 27 มกราคม 2565.

Euromonitor International, 2015, The growth

rate of bakery market in Thailand. Available Source: http://positioningmag.com/1104367, 27 มกราคม 2565.

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์, พ.ศ.2563, EIC กางแผนปี 63

ปรับกลยุทธ์แบรนด์ขนมอบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ผู้บริโภครุ่นใหม่, แหล่งที่มา: https://www.kaohoon.

com/content/345162, 27 มิถุนายน 2565.

ทักษิณา ข่ายแก้ว, พ.ศ.2560, องค์การอนามัยโลกเตือน

โรคอ้วนในเด็ก เพิ่มขึ้นทั่วโลก 10 เท่า ช่วง 40 ปี, แหล่งที่มา: https://www.voathai.com/a/child-obesity-epidemic-tk/416569.html, 1 พฤษภาคม 2565.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

พ.ศ.2558, รายงานพิเศษ : กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรม แป้งจากบัว และมันเทศ ทดแทนแป้งสาลี, แหล่งที่มา: http://www.acfs.go.th/read news.

php?id=11897&ntype=09, 18 กุมภาพันธ์ 2565.

Sumargo, F., Gulati, P., Weier, S.A., Clarke, J.

and Rose, D., Effects of processing

moisture on the physical properties and in

vitrio digestibility of starch and protein in

extruded brown rice and pinto composite

flours, Food Chemistry, 2016, 15, pp.726-733.

อภิญญา เจริญกุล. การแปรรูปอาหารเบื้องต้น (บทที่ 1-5),

สำหนักพิมพ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พ.ศ.2553, หน้า 148 น.

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว, พ.ศ.2560, ข้าวมะลินิลสุรินทร์,

แหล่งที่มา: https://www.thairicedb.com/rice-

detail.php?id=17, 28 มกราคม 2565.

สุนัน ปานสาคร และจตุรงค์ ลังกาพินธุ์, ข้าวกล้องงอกทำง่ายได้ประโยชน์สูง, สำนักพิมพ์บริษัท ทริปเฟิ้ล กรุ๊ป จำกัด, พ.ศ.2556, หน้า 11-13 น.

ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์.

“อิทธิพลของกระบวนการทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างเฮกการี่”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 8, พ.ศ.2558, หน้า 67-85.

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเกษตร/คณาจารย์ภาควิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, พ.ศ.2549.

ไพโรจน์ วิริยจารี. การประเมินทางประสาทสัมผัส,

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

พ.ศ.2545.

Cochran, W.G. Sampling Techiques, New York:

John Wiley & Sons. Inc, 1953.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. สำนักพิมพ์บิสซิเนสอาร์ แอนด์ดี, พ.ศ. 2552.

บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด, พ.ศ.2564, แป้งทำขนม, แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/z5ZNW , 15 พฤษภาคม 2565.

Department of Disease Control, 2019, Number and rates of patient in 2017-2019(High blood pressure, Diabetes, Corona artery disease, Stroke), Available Source: http://www.thaincd.com/2016/mission

/Documentsdetail.php?id=13684&tid=32&gid=1-020, 2022, May, 27.

พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และอาทิตา สาหัดสะตา, “ปริมาณ

กรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาวที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”, วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 13, พ.ศ.2564, หน้า 1-11.

The MATTE, 2018, Trend of 'purple food' of

with coordinates of restaurants and cafes for tasting and taking photos on IG, Available Source: https://thematter.co/enter

tainment/purple-food-trend-2017/25783, 2022, May, 27.

TCDC, 2012, TREND2018: Food 01 All Day

Snacking, Available Source: http://www.tcdc.

or.th/articles/others/28289/#TREND2018-Food-01-All-Day-Snacking, 2022, May, 27.

วิวัฒน์ หวังเจริญ, “การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้

สเกลวัดความพอดี”, วารสารอาหาร, ปีที่ 44, พ.ศ.2556, หน้า 18-24.

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธุรกิจ

ร้านเบเกอรี่, สำหนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

พ.ศ.2548.

ชนากานต์ ธิลา, เบเกอรี่, พ.ศ.2553, แหล่งที่มา:

http://www.photoartcmu.com/sites/de

fault/files/4_2.pdf, 27 มกราคม 2565.

Euromonitor International, 2015, The growth

rate of bakery market in Thailand. Available Source: http://positioningmag.com/1104367, 27 มกราคม 2565.

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์, พ.ศ.2563, EIC กางแผนปี 63

ปรับกลยุทธ์แบรนด์ขนมอบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ผู้บริโภครุ่นใหม่, แหล่งที่มา: https://www.kaohoon.

com/content/345162, 27 มิถุนายน 2565.

ทักษิณา ข่ายแก้ว, พ.ศ.2560, องค์การอนามัยโลกเตือน

โรคอ้วนในเด็ก เพิ่มขึ้นทั่วโลก 10 เท่า ช่วง 40 ปี, แหล่งที่มา: https://www.voathai.com/a/child-obesity-epidemic-tk/416569.html, 1 พฤษภาคม 2565.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

พ.ศ.2558, รายงานพิเศษ : กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรม แป้งจากบัว และมันเทศ ทดแทนแป้งสาลี, แหล่งที่มา: http://www.acfs.go.th/read news.

php?id=11897&ntype=09, 18 กุมภาพันธ์ 2565.

Sumargo, F., Gulati, P., Weier, S.A., Clarke, J.

and Rose, D., Effects of processing

moisture on the physical properties and in

vitrio digestibility of starch and protein in

extruded brown rice and pinto composite

flours, Food Chemistry, 2016, 15, pp.726-733.

อภิญญา เจริญกุล. การแปรรูปอาหารเบื้องต้น (บทที่ 1-5),

สำหนักพิมพ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พ.ศ.2553, หน้า 148 น.

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว, พ.ศ.2560, ข้าวมะลินิลสุรินทร์,

แหล่งที่มา: https://www.thairicedb.com/rice-

detail.php?id=17, 28 มกราคม 2565.

สุนัน ปานสาคร และจตุรงค์ ลังกาพินธุ์, ข้าวกล้องงอกทำง่ายได้ประโยชน์สูง, สำนักพิมพ์บริษัท ทริปเฟิ้ล กรุ๊ป จำกัด, พ.ศ.2556, หน้า 11-13 น.

ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์.

“อิทธิพลของกระบวนการทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างเฮกการี่”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 8, พ.ศ.2558, หน้า 67-85.

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเกษตร/คณาจารย์ภาควิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, พ.ศ.2549.

ไพโรจน์ วิริยจารี. การประเมินทางประสาทสัมผัส,

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

พ.ศ.2545.

Cochran, W.G. Sampling Techiques, New York:

John Wiley & Sons. Inc, 1953.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. สำนักพิมพ์บิสซิเนสอาร์ แอนด์ดี, พ.ศ. 2552.

บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด, พ.ศ.2564, แป้งทำขนม, แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/z5ZNW , 15 พฤษภาคม 2565.

Department of Disease Control, 2019, Number and rates of patient in 2017-2019(High blood pressure, Diabetes, Corona artery disease, Stroke), Available Source: http://www.thaincd.com/2016/mission

/Documentsdetail.php?id=13684&tid=32&gid=1-020, 2022, May, 27.

พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และอาทิตา สาหัดสะตา, “ปริมาณ

กรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาวที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”, วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 13, พ.ศ.2564, หน้า 1-11.

The MATTE, 2018, Trend of 'purple food' of

with coordinates of restaurants and cafes for tasting and taking photos on IG, Available Source: https://thematter.co/enter

tainment/purple-food-trend-2017/25783, 2022, May, 27.

TCDC, 2012, TREND2018: Food 01 All Day

Snacking, Available Source: http://www.tcdc.

or.th/articles/others/28289/#TREND2018-Food-01-All-Day-Snacking, 2022, May, 27.

วิวัฒน์ หวังเจริญ, “การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้

สเกลวัดความพอดี”, วารสารอาหาร, ปีที่ 44, พ.ศ.2556, หน้า 18-24.