การเพิ่มประสิทธิภาพ การออกใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานพื้นที่บริเวณรางรถไฟ กรณีศึกษา บริษัทในธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า

Main Article Content

Jadesada Jidcharoen

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานพื้นที่บริเวณรางรถไฟ เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ลงร้อยละ 90 เพื่อประยุกต์ใช้หลักการจัดการงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากส่วนงานกลุ่มสายงานแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง และหน่วยงานภายนอกจำนวน 192 คน ในส่วนปัญหาในกระบวนการทำงาน
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การจัดเก็บเอกสารข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางลูกค้า เพื่อสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ช่องทางการกรอก Online ทางแผนกจะส่งลิงค์กรอกข้อมูล และ
แนบไฟล์ เอกสารผ่านช่องทาง Google Form ผ่านทางกลุ่ม LINE Applicationและนำส่งทาง E-mail สามารถลดกระบวนการในการทำงานจาก 7 ขั้นตอนลดเหลือ 4 ขั้นตอน คือ 1) การยื่นเอกสาร 2) การ
จัดการประชุมออนไลน์ 3) การเซ็นเอกสารอนุมัติ และ 4) เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารสามารถลดเวลา เพิ่มความถูกต้อง ปริมาณกระดาษ ใบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ร้อยละ 16.56 ใบขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณรางรถไฟฟ้า ร้อยละ 21.35 เอกสารการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 62.09 ความครบถ้วนของเอกสาร ผู้ที่เข้าประชุม และการประยุกต์หลักการลีนเพื่อลดการสูญเปล่า ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ