การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MIAP เรื่องการผลิตสื่อการสอน

Main Article Content

kanyawit klinbumrung
จักรกฤษณ์ เบญจมาหา
ศักดิ์วิชิต มั่นคง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MIAP เรื่องการผลิตสื่อการสอน โดยกรอบแนวคิดของงานวิจัยเป็นการบูรณาการระหว่างรูปแบบการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ MIAP มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MIAP แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคืออาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จำนวน 40 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MIAP เรื่องการผลิตสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25)  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เข้าอบรมมีคะเเนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อรูปแบบการฝึกอบรมแบบกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MIAP อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50)

Article Details

บท
บทความวิจัย