การนำเสนอความเป็นหญิงที่สะท้อนจากการตั้งชื่อสีเครื่องสำอางสีสันยี่ห้อของเทศไทย

Main Article Content

Nattawan Khumtong

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการตั้งชื่อสีเครื่องสาอางยี่ห้อของไทย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับการนาเสนอภาพลักษณ์ความเป็นหญิงในสังคมไทย โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เป็นกรอบในการพิจารณาข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลชื่อสีเครื่องสาอางยี่ห้อไทยที่จาหน่ายในร้าน EVEANDBOY และ Konvy จากเว็บไซต์ของร้านค้าด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยคานวณหาค่าร้อยละการใช้ภาษาที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นหญิงต่างๆ จากการตั้งชื่อสีเครื่องสาอาง ผลการวิจัยพบว่าชื่อสีเครื่องสาอางมีการใช้ภาษาที่แสดงถึงการเหยียดเพศหญิงและสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงในแง่ลบ โดยมีการเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นอาหารมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดค่าความเป็นคนของผู้หญิงเหลือเพียงแค่วัตถุ รองลงมาคือ การนาเสนอว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ นิยมวัตถุ คานึงถึงแต่ความงามและรูปลักษณ์ภายนอก ให้ความสาคัญกับการมีความสัมพันธ์หรือความรัก รักสนุกไม่จริงจังกับชีวิต เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ และมีพฤติกรรมการแสดงออกไม่เหมาะสม ตามลาดับ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
Khumtong, N. (2021). การนำเสนอความเป็นหญิงที่สะท้อนจากการตั้งชื่อสีเครื่องสำอางสีสันยี่ห้อของเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), 23-31. ืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/243870
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'