พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู

Main Article Content

ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู ผลการวิจัยพบว่า ด้านการอบรมเลี้ยงดู ประเด็นที่ 1.1) สั่งสอนให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะวงศ์สกุล พ.ศ. 2470-2509 บิดามารดาเคร่งครัดในการอบรมเลี้ยงดู เพื่อหล่อหลอมให้บุตรชายให้มีความสมบูรณ์แบบ พ.ศ. 2510 - 2519 บิดามารดาสั่งสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะมีอาชีพที่มั่นคง พ.ศ. 2520-2539 บิดามารดาปลูกฝัง ด้านการศึกษาเล่าเรียน สนับสนุนการสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2540-2549 บิดาที่มีความบกพร่องในบทบาทหน้าที่เลี้ยงดูบุตรชาย มารดาจะทำหน้าที่หลักในการอบรมดูแล และพ.ศ. 2550-2560 บิดาปลูกฝังในด้านเงินเป็นใหญ่ เลี้ยงดูบุตรชายอย่างตามใจจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ประเด็นที่ 1.2) ปลูกฝังค่านิยมที่ดี พ.ศ. 2470-2509 บิดามารดามีการปลูกฝังค่านิยมบุตรชายที่คล้ายคลึงกันคือ สั่งสอนการดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรี ให้รักษาเกียรติยศของลูกผู้ชาย ยึดมั่นในคำสัญญา พ.ศ. 2510-2519 บิดามารดาปลูกฝังค่านิยม ให้ได้รับการศึกษาตามฐานะ พ.ศ. 2520-2529 บิดามารดาได้ปลูกฝังค่านิยมภูมิคุ้มกันที่ดีแก่บุตรชาย โดยนำประสบการณ์ชีวิตมาปรับเป็นคำสอน พ.ศ. 2530-2539 บิดาได้ปลูกฝังค่านิยมด้านสิทธิ์เสรีภาพในการดำเนินชีวิต พ.ศ. 2540-2549 บิดาละเลยการเลี้ยงดูบุตรชาย มารดาจะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สั่งสอนโดยใช้เหตุและผล ประเด็นที่ 1.3) สั่งสอนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม พ.ศ. 2470-2479 บิดามารดาอบรมสั่งสอนโดยยึดหลักศีลธรรม โดยไม่ให้พูดเท็จและมีความซื่อสัตย์ พ.ศ. 2480-2489 พบว่าบิดามารดาสั่งสอนไม่ให้บุตรชายทำตัวออกนอกจารีตประเพณีที่ดีงาม พ.ศ. 2500-2509 บิดามารดาสั่งสอนให้อยู่ในโอวาท ทำตามกรอบแนวทางที่บิดามารดาที่กำหนดไว้ พ.ศ. 2510-2519 บิดามารดาได้สอนให้ภูมิใจในการทำงานพึ่งพาตนเองด้วยความสุจริต พ.ศ. 2520-2539 พบว่าบิดามารดาสั่งสอนให้บุตรชาย รับผิดชอบต่อผลการระทำของตนเองที่ผิดพลาด พ.ศ. 2540-2549 บิดามารดาสั่งสอนให้ใช้เหตุและผลแก้ไขชีวิตบุตรชายจนพบทางออกที่ดีที่สุด พ.ศ. 2550-2560 บิดามารดาสั่งสอนให้รับผิดชอบต่อการกระทำของบุตรชายที่ขัดแย้งกับศีลธรรม ประเด็นที่ 1.4) บิดามารดาไม่อบรมเลี้ยงดูบุตร พบในนวนิยายช่วง พ.ศ. 2530 - 2539  บิดามารดาขาดศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตรชาย โดยไม่อบรมดูแลเอาใจใส่ จนบุตรชายขาดที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวจิตใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย