การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่ โดยใช้เทคนิคการสอน “ตารางเสียงสัมผัส” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ภาณุพงศ์ ธงศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่ใช้เทคนิคการสอนแบบ “ตารางเสียงสัมผัส” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่ ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอนแบบ “ตารางเสียงสัมผัส” 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการแต่งคำประพันธ์กลอนสี่ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Nonparametric Test แบบ The Wilcoxon signed Rank test


            ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ “ตารางเสียงสัมผัส” มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80/80.56 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เรียนผ่านเทคนิคการสอนแบบ “ตารางเสียงสัมผัส” มีความสามารถในการแต่งกลอนสี่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการจัดการเรียนรู้การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ “ตารางเสียงสัมผัส” มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย